ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012


Το 2012 αποτελεί έτος ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί την εκκίνηση μιας νέας πορείας για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι μεγάλες νομοθετικές αλλαγές που υλοποιήθηκαν την τριετία 2009-2011 επιβάλουν τον ανακαθορισμό του ρόλου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως του κεντρικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης της Ελλάδος.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν:
 1. Την ένταξη στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων κύριας σύνταξης των μισθωτών.


 2. Την υπαγωγή από την 1 Ιανουαρίου του 2011 όλων των νεοπροσλαβανομένων δημόσιων υπαλλήλων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


 3. Το διαχωρισμό, ύστερα από 75 χρόνια, του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την υπαγωγή του στο νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Οι πολύ σημαντικές αυτές δομικές αλλαγές δημιουργούν εκ των πραγμάτων νέα δεδομένα για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ τις επόμενες δεκαετίες.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά από 75 χρόνια ζωής καλείται για πρώτη φορά να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο, εστιάζοντας με απόλυτο τρόπο στη διαχείριση των ακόλουθων έργων:

  -της κύριας σύνταξης όλων των μισθωτών

  -των παροχών σε χρήμα

  -της πιστοποίησης της αναπηρίας για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών

  - της καθολικής είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από το σύνολο των εργοδοτών- επιχειρήσεων.
Η επίτευξη αυτών των στόχων συνθέτει το νέο πλαίσιο της κοινωνικοασφαλιστικής ευθύνης που καλείται το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ να υπηρετήσει τις επόμενες δεκαετίες.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από τη στιγμή που ανέλαβε τις ευθύνες της προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην προώθηση αυτών των στρατηγικών στόχων σχεδίασε και ολοκλήρωσε εντός του 2011 μια σειρά δράσεων για να προετοιμάσει το "έδαφος" ώστε να υλοποιηθούν με επιτυχία οι νέες διαρθρωτικές αλλαγές που επιβάλλονται από το νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το ΙΚΑ.

Οι δράσεις αυτές κινήθηκαν στους παρακάτω βασικούς άξονες:
 • Μείωση της ανάγκης επισκεψιμότητας των πολιτών στις Μονάδες του ΙΚΑ, μέσω νέων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών και αυτοματοποιημένης επικοινωνίας υπηρεσιών χωρίς τη διαμεσολάβηση των πολιτών (διαλειτουργικότητα). Βασική μας επιδίωξη στο πλαίσιο αυτής της δράσης είναι να μειώσουμε τις ανάγκες της φυσικής παρουσίας πολιτών στα γραφεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να διευρύνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες στο σπίτι ή στο γραφείο του συναλλασσόμενου με την αξιοποίηση της τεχνολογικής ωριμότητας του Οργανισμού (προσφορά ολοκληρωμένων συναλλαγών μέσω διαδικτύου, αποστολή αναγκαίων εγγράφων στη διεύθυνση κατοικίας των ασφαλισμένων και κατάργηση δικαιολογητικών με την ψηφιακή διασύνδεση του ΙΑΚ με τους : ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ, ΥΠ.Ε.).


 • Η ανάπτυξη αυτών των νέων υπηρεσιών αποδίδει σήμερα με την αποτροπή εκατοντάδων χιλιάδων επισκέψεων στα γραφεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και των άλλων Οργανισμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας που είναι η μεγαλύτερη σε όγκο συναλλαγή των εργοδοτών με το ΙΚΑ, από 10/1/2012 χορηγείται μέσω του διαδικτύου απευθείας στους πιστοποιημένους φορείς ή τους εργοδότες και έτσι όχι μόνο δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των εργοδοτών στις Μονάδες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αλλά διασφαλίζεται η νομιμότητά της από φαινόμενα καταδολιεύσεων (πλαστογραφίες, παράτυπες χορηγήσεις κ.λπ.)

 • Εντοπισμός των αδυναμιών της υφιστάμενης οργανωτικής δομής όπως είναι η απουσία δομημένης οργανωτικής επικοινωνίας μεταξύ κεντρικής διοίκησης και περιφερειακού δικτύου για έλεγχο, εποπτεία, μέτρηση απόδοσης λογοδοσία κ.λπ.


 • Εκμετάλλευση υφιστάμενων διοικητικών δομών άλλων δημοσίων υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της ενοποιημένης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, με επάρκεια και ποιότητα.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την αποφυγή των συναλλαγών που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας, το έργο των οποίων αναπτύσσεται και διεκπεραιώνεται από τον νέο Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αλλάζουν τα δεδομένα της προσφοράς των υπηρεσιών μας από τις υφιστάμενες στεγασμένες δομές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παρότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις δραστικής μείωσης της επισκεψιμότητας στα γραφεία του Ιδρύματος, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να βελτιώσουμε το χρόνο απονομής των συντάξεων, είτε αυτές είναι κύριες είτε επικουρικές, είτε συντάξεις αναπηρίας. Επίσης δεν κατέστη δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος της εισφοροδιαφυγής.

Στη διαχείριση των παραπάνω ζητημάτων, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η ενδελεχής μελέτη τους επιβάλει στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να προχωρήσει στην ριζική τους αντιμετώπιση με τολμηρό ανασχεδιασμό του αντικειμένου εργασίας των στεγασμένων δομών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στην κατεύθυνση αυτή αποφασίσαμε την προώθηση δράσεων για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων (αποκέντρωση εργασιών) και την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου (αναδιάταξη των ελεγκτικών μηχανισμών). Η επιτυχία των δράσεων αυτών εξαρτάται από το μετασχηματισμό της οργανωτικής δομής των υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που θα γίνει στη βάση των παρακάτω οργανωτικών και λειτουργικών αρχών:

 • Ουσιαστική αποκέντρωση με τη δημιουργία Περιφερειακών Διευθύνσεων με κύριο στόχο το συντονισμό του συνόλου των υφιστάμενων υπηρεσιών και το δραστικό έλεγχο της εισφοροδιαφυγής.


 • Ισχυροποίηση των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ ως βασική λειτουργική μονάδα που θα αναπτύσσεται σε κάθε πρωτεύουσα παλαιού νομού ή σε διαδημοτικά συμπλέγματα και σε νησιά με επικέντρωση στο έργο απονομής των συντάξεων και είσπραξης των εισφορών.


 • Ανάπτυξη Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με γεωγραφική αναφορά είτε σε καλλικρατικούς δήμους και διαδημοτικά συμπλέγματα με πληθυσμούς 10.000 -15.000 άτομα είτε σε ορεινές και δυσπρόσιτες γεωγραφικές περιοχές με χαμηλότερο πληθυσμό με πλήρη παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.


 • Διεύρυνση των λειτουργιών των ΚΕΠ με την αξιοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων τους για προσφορά κοινωνικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.


 • Καθορισμός ενιαίου τρόπου συναλλαγής του ασφαλισμένου, ανεξάρτητα με ποια δομή συναλλάσσεται (Υποκατάστημα - Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης) και σταδιακή ολοκλήρωση του έργου απονομής συντάξεων από όλα τα υποκαταστήματα που συγκροτούν τη βασική λειτουργική μονάδα του ΙΚΑ.

Η σταδιακή ολοκλήρωση των ως άνω οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών εντός του 2012 αποτελεί αναγκαίο όρο για τη ριζική αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών ασφάλισης, την επίσπευση του χρόνου απόδοσης των συντάξεων, την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, και τον αποτελεσματικό έλεγχο των φαινομένων της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.

Η εμμονή στο ισχύον οργανωτικό και λειτουργικό σχήμα που τίθεται τις περισσότερες φορές από τοπικούς φορείς ως θέση αρχής για τη διατήρηση ενός γεωγραφικού κεκτημένου είναι ως ένα βαθμό κατανοητή, όμως δε συμβάλλει στην προώθηση ενός οργανωτικού εγχειρήματος που αποσκοπεί στην ανατροπή υφιστάμενων δυσλειτουργιών του ΙΚΑ.

Προκειμένου να αποφευχθούν άγονες και άστοχες αντιδικίες και ανώφελες διαφοροποιήσεις για το πού χωροταξικά θα αναπτυχθούν οι υπηρεσίες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, καλείστε εάν το κρίνετε απαραίτητο, να εκφράσετε απόψεις και προτάσεις χωροταξικής οριοθέτησης των υπηρεσιών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ανά νομό, λαμβάνοντας υπόψη σας τα παρακάτω:
  Α. Το έργο κοινωνικής ασφάλισης που εκτελείται σήμερα από τα ΚΕΠ

  Β. την αρχή που προβλέπει ένα κεντρικό Υποκατάστημα ανά νομό και συγκεκριμένο αριθμό Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης που προτείνεται να αναπτυχθούν ανά νομό
Ακολούθως παραθέτουμε αναλυτική τεκμηρίωση της προτεινόμενης οργανωτικής αναδιάρθωσης του ΙΚΑ και πίνακα με:
  α) την υφιστάμενη οργανωτική πραγματικότητα

  β) την προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή ανάπτυξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων, των Υποκαταστημάτων και του πλήθους των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης που πρόκειται να αναπτυχθούν ανά νομό, και στα νησιά.
Τέλος σας κάνουμε γνωστό ότι εντός του Ιανουαρίου το Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης του Ιδρύματος, το οποίο και θα σας αποσταλεί.

Στο Σχέδιο Δράσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθορίζονται οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι και το σύνολο των επιμέρους στόχων και μέτρων που προγραμματίζονται με στόχο την υλοποίησή τους εντός του 2012.

Με ιδιαίτερη τιμή,          

ο Διοικητής                

Ροβέρτος Σπυρόπουλος 
 
 
20120126aepistoli

20120126aepistoli

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Yποχρεωτικό το εργόσημο για όσους εργάζονται κατ' οίκονΑλλάζουν όλα από την 1η Ιανουαρίου 2012 για τους κατ' οίκον απασχολούμενους εργαζόμενους οι οποίοι ασφαλίζονταν με το κοινό καθεστώς και τους εργοδότες οι οποίοι είχαν υποχρέωση υποβολής Ανακεφαλαιωτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Σε εφαρμογή του νόμου 3863/2010 και με βάση εγκύκλιο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, από την 1η Ιανουαρίου θα αμείβονται υποχρεωτικά με εργόσημο όλοι οι κατ΄οίκον απασχολούμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Και όχι μόνο όσοι παρέχουν εργασία ή υπηρεσίες είτε σε ενάν είτε σε περισσότερους εργοδότες την ίδια μισθολογική περίοδο με την ώρα ή την ημέρα και οι απασχολούμενοι ως «εργάτες γης» για τους οποίους ισχύει ήδη το εργόσημο.
Η εγκύκλιος
Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, με εγκύκλιο που εκδίδει αυτή την εβδομάδα ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής τους εργόσημου:
Καλεί τους ασφαλισμένους που έχουν μπλοκ με θεωρημένα δελτία παροχής υπηρεσιών να τα προσκομίσουν από την 1/1/2012 στο ΙΚΑ για ακύρωση. Η ασφάλιση με το «μπλοκάκι» θα ισχύει μόνο για αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2011.
Καθορίζει τις ημέρες ασφάλισης που θα αντιστοιχούν για τους υποχρεωτικά, πλέον, αμειβόμενους με το εργόσημο και θα είναι «διπλάσιες από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς η οποία αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ (33,57 ευρώ) και έως 30 ημέρες το μήνα ή 360 ημέρες το έτος».
Ετσι, το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές θα διαιρείται με το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις εισφορές του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (33,57 ευρώ Χ 35,40% = 11,88) και το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιάζεται επί 2.
Παράδειγμα
Σε εργόσημο ή εργόσημα των 100 ευρώ, οι εισφορές που αναλογούν είναι 20 ευρώ (20%), οι ημέρες που αναλογούν με βάση τις εισφορές του ΗΑΕ είναι 1,68 (20:11,88) και οι ημέρες για τις οποίες θα ασφαλιστεί ο εργαζόμενος θα είναι 3 (1,68Χ2).
Οι εργοδότες που ασφάλιζαν κανονικά το κατ' οίκον προσωπικό τους θα πρέπει να υποβάλλουν έως και τις 31/1/2012 την τελευταία Ανακεφαλαιωτική Περιοδική Δήλωση του τέταρτου τριμήνου του 2011.
Κίνητρα για τους εργοδότες
Ο εργοδότης που πληρώνει με εργόσημο καταβάλλει μειωμένες εισφορές σε σχέση με το καθεστώς που ισχύει για όσους υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση στο ΙΚΑ και απαλλάσσεται από κάθε κύρωση για παράνομη απασχόληση.
Ο εργαζόμενος - αμειβόμενος με εργόσημο θα έχει ασφαλιστική «κάλυψη» για παροχές ασθένειας εφόσον η μηνιαία αμοιβή του είναι 839,25 ευρώ (το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη). Εάν ασφαλίζεται με αμοιβή που υπολείπεται το ποσό αυτό, θα πρέπει να έχει 150 ημέρες εργασίας είτε στο προηγούμενο έτος είτε στο τελευταίο 15μηνο (εξαιρουμένων των ημερών εργασίας του τελευταίου τριμήνου).
Ποιοι εργαζόμενοι καλύπτονται
Οι εννέα βασικές κατηγορίες κατ' οίκον υπηρεσιών – εργασιών που «καλύπτονται» από το εργόσημο είναι οι εξής:
1. H oικιακή καθαριότητα
2. Οι κηπουρικές εργασίες
3. Οι μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες
4. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων
5. Η φύλαξη και μεταφορά νηπίων και βρεφών
6. παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες
7. Οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
8. Η νοσηλευτική φροντίδα (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)
9. Ολες οι αγροτικές εργασίες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (με εισφορά 10% και όχι 20% όπως στο ΙΚΑ)
Το εργόσημο ενσωματώνει τόσο την αμοιβή όσο και τις εισφορές που αναλογούν και παρακρατούνται «αυτόματα». Αναγράφει το ταμείο στο οποίο ασφαλίζεται ο απασχολούμενος (ΙΚΑ ή ΟΓΑ), τα στοιχεία του εργοδότη (επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και του εργαζόμενου και η ελάχιστη ονομαστική αξία που έχει είναι τα 5 ευρώ.

Από τις 10 Ιανουαρίου η online χορήγηση βεβαιώσεων από το ΙΚΑ


Τίθεται σε λειτουργία από τις 10 Ιανουαρίου η διαδικασία της online χορήγησης από το ΙΚΑ, βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, με παράλληλη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητάς τους μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. Φ. 11321/25754/1695/15-12-2011 απόφαση υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Από την ίδια ημερομηνία καταργείται...


η χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, μέσω fax, και η χορήγησή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τη νέα υπηρεσία που τίθεται σε εφαρμογή.


Εναλλακτικά οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται:


-Μέσω των υπηρεσιών εσόδων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του Ιδρύματος.


-Μέσω διαδικτύου από πιστοποιημένους φορείς (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφοι κ.λπ.) και απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ..


Με τη νέα υπηρεσία, παρέχεται δυνατότητα σε πιστοποιημένους φορείς του Δημοσίου και απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, από το δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ), ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.


Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη:


-σε όσους φορείς ή πρόσωπα (δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ τράπεζες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφους κ.λπ.) έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στο μέλλον, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τους απογεγραμμένους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων & οικοδομοτεχνικών έργων, όσο και τους αναπόγραφους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. 


Οι μη απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομικών έργων θα εξυπηρετούνται μόνο στα κατά τόπους αρμόδια υποκαταστήματα/ παραρτήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ -σε απογεγραμμένους στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ εργοδότες (κοινών επιχειρήσεων & οικοδομοτεχνικών έργων), που διαθέτουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος για την υποβολή ΑΠΔ.


Η έκδοση των βεβαιώσεων γίνεται μέσω του λογισμικού του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ.:


-αυτόματα από το σύστημα χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη,


-με προεκτυπωμένη την υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε Διευθυντή της Δ/νσης Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.,


-χωρίς να απαιτείται πλέον η έγκριση και υπογραφή τους από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο Εσόδων, πλην των βεβαιώσεων για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου.


Τα είδη Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδονται είναι, για κοινές επιχειρήσεις:


-βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας,


-βεβαίωση για θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων,


-βεβαίωση οφειλής,


-Υπηρεσιακό Σημείωμα για επιστροφή εισφορών/πληρωμή προμηθευτών Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.,


-Υπηρεσιακό Σημείωμα για άλλη χρήση.


Για οικοδομοτεχνικά έργα:


-βεβαίωση για μεταβίβαση κτίσματος,


-βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασίες,


-βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου,


-Υπηρεσιακό Σημείωμα για επιστροφή εισφορών/πληρωμή προμηθευτών Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ..


Τα Κ.Ε.Π. θα χρησιμοποιούν τη νέα υπηρεσία, όπως και οι λοιποί πιστοποιημένοι φορείς, οι δε βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από αυτά θα χρησιμοποιούνται, όπως και οι χορηγούμενες στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ..


Για την πιστοποίηση των φορέων, θα τηρούνται οι οδηγίες του υπ' αριθμ. 095/104/11.11.2011 Γεν. Εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής, ενώ για τους απογεγραμμένους εργοδότες δεν απαιτείται διαδικασία πιστοποίησης, αφού αρκεί η εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος για την υποβολή ΑΠΔ.


Σε όσες περιπτώσεις, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, θα εκδίδεται η αιτούμενη βεβαίωση.


Σε αντίθετη περίπτωση, θα εκδίδεται «Eνημερωτικό Σημείωμα», με το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματος του και, ταυτόχρονα, θα παραπέμπεται στο αρμόδιο υποκατάστημα/παράρτημα IKA -ΕΤΑΜ.


Το υποκατάστημα/παράρτημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα πρέπει να καταχωρήσει για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο νέο αίτημα και να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών.


Η εγκυρότητα των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της νέας υπηρεσίας, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος ( http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές_Υπηρεσίες ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.


Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω διαδικτύου από τους πιστοποιημένους φορείς (υπηρεσίες ή πρόσωπα), ισχύουν αποκλειστικά για τη συναλλαγή που ζητήθηκαν, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους.


Επίσης, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε διόρθωσή τους, η αναπαραγωγή τους σε φωτοαντίγραφα ή η θεώρησή τους από οποιονδήποτε.


Οι εργοδότες, που λαμβάνουν μέσω διαδικτύου βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν περισσότερα του ενός αντίγραφα, χωρίς να απαιτείται θεώρησή τους, δεδομένου ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς τους.


Για τυχόν χρήση των βεβαιώσεων στο εξωτερικό, θα τηρούνται, ως προς την επικύρωσή τους, οι οδηγίες του υπ' αριθμ. Ε99/6/21.10.2011 Γενικού Εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών.


Εάν κατά την επεξεργασία αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων) εντοπισθούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί με τη σύνταξη Πράξης Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (σχετ. Εγκ. 45/2011) και εφόσον ο ενδιαφερόμενος εργοδότης το επιθυμεί, να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά (με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη) στα Υποκαταστήματα/ Παραρτήματα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ώστε η σχετική πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη, για τη διενέργεια, στη συνέχεια, των απαιτούμενων μηχανογραφικών ελέγχων και την έκδοση της ζητούμενης βεβαίωσης.