ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

ΝΕΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΝΕΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2008 ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2008 ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54/2008 ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55/2008 ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ. 2008)


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2008».
Σχετ :Οι με αρ. 9/98, 29/00, 2/04 Εγκύκλιοι.

Σας κοινοποιούμε την με αρ.Φ.11321/5250/439/3.6.08 Υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/08 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύουν για το έτος 2008.
Συγκεκριμένα :
Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2008, κυμαίνεται από 230,00 ευρώ έως 57,50 ευρώ κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2006.
Β. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων, με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος που προέρχεται από την αύξηση του πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαμορφώνονται για το έτος 2008 ως εξής:
Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς , ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (7750, 42 ευρώ).
Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (9.042,16 ευρώ).
Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (14.070,73 ευρώ).
Γ. Για το έτος 2008, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2007, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2006 .
Δ. Η νέα κλιμάκωση στο ποσό του Ε.ΚΑ.Σ., με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ. λ. π.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα, για το έτος 2008 ως εξής:
Ποσά εισοδήματος από συντάξεις κ.λ.π. Ποσά Ε.Κ.Α.Σ
Μέχρι 7058,41 ευρώ 230,00 ευρώ
Από 7058,42 μέχρι 7335,25 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 7335,26 μέχρι 7519,74 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 7519,75 μέχρι 7750,42 ευρώ 57,50 ευρώ
Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 7750,43 ευρώ δεν χορηγείται επίδομα.
Το νέο ποσό Ε..Κ.Α.Σ. καθώς και τα αναδρομικά από 1/1/08 θα καταβληθούν στους δικαιούχους με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου στις 22/7/08, τα δε ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα , από 1/1/08, σε όλους τους κατά την 31/12/07 δικαιούχους δεν θα αναζητηθούν.
Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε μικρότερο ποσό Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/08, από αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούμενη Υπουργική απόφαση , θα καταβληθεί αναδρομικά από 1/1/08 η διαφορά.
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι α) τα ποσά τα οποία επεστράφησαν στους συνταξιούχους και αφορούσαν κρατήσεις υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α. δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων και β) το Ε.Κ.Α.Σ. δεν θα καταβληθεί αυτόματα στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας (60ο) μετά τον μήνα καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. μηχανογραφικά δηλ. τον 8/2008 καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί μήνας γέννησης παρά μόνο έτος και σύμφωνα μ΄ αυτό συμπληρώνουν προϋποθέσεις σε κάποιο μήνα του 2008.
Για τις περιπτώσεις αυτές θα σταλούν καταστάσεις ανά Υποκ/μα.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει μετά από έλεγχο των στοιχείων του φακέλου για τη διαπίστωση της ηλικίας τους και ειδικότερα του μήνα γέννησης , να προβείτε εκ νέου σε αναγγελία, για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Την Εγκύκλιο ΙΚΑ 48/2008 θα την βρείτε ΕΔΩ


Υπαγωγή των «νέων» ασφαλισμένων στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000

Υπαγωγή των «νέων» ασφαλισμένων στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων,
με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000

1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ. 24 του Ν.2084/1992 προβλέπεται η χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά σε φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών εφόσον έχουν πραγματοποιήσει: α) 4500 ημέρες ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει ανεξαρτήτως φύλου το 65ο έτος της ηλικίας τους και β) 4500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες τουλάχιστον τα 3/4 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που ορίζονται στις οικείες διατάξεις των φορέων (παρ.3 άρ. 24) και έχουν συμπληρώσει ανεξαρτήτως φύλου το 60ο έτος της ηλικίας τους.

2. Επομένως, με βάση τ΄ ανωτέρω, στις περιπτώσεις των «νέων» ασφαλισμένων που ζητούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα των μακροχρόνια ανέργων, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2874/2000, απαιτείται η συμπλήρωση του 60ο έτους της ηλικίας τους (άνδρες – γυναίκες), ενώ για τους «νέους» ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτηθούν κατά τον ΚΒΑΕ απαιτείται η συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους (άνδρες – γυναίκες).

Εκτός, από τις προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις, που επήλθαν από τις ανωτέρω διατάξεις στις ηλικίες των δικαιούχων προσώπων (γυναικών) που απαιτούνται για την υπαγωγή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά οι κλάδοι ασφάλισης κ.λ.π. παραμένουν τα αυτά, όπως περιγράφονται στην εγκύκλιο 65/01.

Περισσότερα ΕΔΩ

ΑΔΕΔΥ - Ανακοίνωση για την Ακρίβεια και για το Συλλαλητήριο της 19ης Ιουνίου 2008


Η ΑΔΕΔΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου,
να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο για την ακρίβεια,
που θα γίνει στις 19 Ιουνίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο Σύνταγμα.


Το κείμενο της Ανακοίνωσης θα το βρείτε ΕΔΩ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ" ΤΕΥΧΟΣ 168

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ " Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ"

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 168 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ


Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Β' γύρος ενοποιήσεων


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ
Με διαδικασίες - εξπρές προχωρά η κυβέρνηση τις ενοποιήσεις των Ταμείων, με στόχο τον Οκτώβριο να υπάρχουν μόλις 13 ταμεία κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας. Η πορεία των ενοποιήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με την υπουργό Απασχόλησης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά.

Το πρώτο βήμα στο «μέτωπο» των ενοποιήσεων έγινε την 1η Ιουνίου, οπότε τον δρόμο για το ΕΤΕΑΜ (δηλαδή το επικουρικό του ΙΚΑ) πήραν τρία Ταμεία. Πρόκειται για το επικουρικό των ηλεκτροτεχνιτών (ΤΕΑΗΕ) και τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) και του προσωπικού των εταιρειών τσιμέντου (ΤΕΠΑΕΤ).

Ο ασφαλιστικός νόμος προβλέπει ακόμη δύο «δόσεις» για τις ενοποιήσεις:

Την 1η Αυγούστου πρόκειται να ενοποιηθούν 28 ασφαλιστικοί φορείς. Μεταξύ άλλων όλα τα «ειδικά» ταμεία -δηλαδή οι φορείς ΔΕΚΟ και τραπεζών- θα πάρουν τον δρόμο για το ΙΚΑ, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Στο Δημόσιο θα προχωρήσουν οι αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση (ΤΕΑΔΥ) αλλά και στην πρόνοια (ΤΠΔΥ).

Την 1η Οκτωβρίου θα ολοκληρωθούν οι ενοποιήσεις των ασφαλιστικών φορέων. Συγκεκριμένα στην κύρια ασφάλιση δημιουργούνται Ταμείο Ανεξάρτητων Απασχολουμένων και Ταμείο Προσωπικού στα ΜΜΕ. Σημαντικές ενοποιήσεις θα υπάρξουν και στην επικουρική ασφάλιση, ενώ συγκροτείται Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα.

Μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό η υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά αναφέρθηκε στις ενοποιήσεις, επισημαίνοντας πως «προχωράμε δυνατά, όπως έχουμε προδιαγράψει τις ημερομηνίες». Παράλληλα αναφέρθηκε στις επιτροπές που λειτουργούν για την επιλογή των νέων προέδρων, τονίζοντας πως «έληξε η προθεσμία της προκήρυξης και υπάρχουν 63 προτάσεις βιογραφικών».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για την «τύχη» των αποθεματικών όσων ασφαλιστικών φορέων ενοποιηθούν, η Φάνη Πάλλη-Πετραλιά σημείωσε πως «στην ενοποίηση των Ταμείων τα αποθεματικά δεν ενοποιούνται. Είναι ξεχωριστοί λογαριασμοί».

Ορια ηλικίας
Σημειώνεται πως οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό «συνεχίζονται» και το 2009, οπότε και ξεκινούν οι παρεμβάσεις σε όρια ηλικίας και συντάξεις. Συγκεκριμένα το 2009 το «πέναλτι» για κάθε έτος πρόωρης εξόδου φτάνει το 6% (από 4,5%) και επομένως στην πενταετία η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη κατά 30%.

Οσον αφορά τις μητέρες, η αύξηση των ορίων ηλικιών ξεκινά το 2005 από τις νέες ασφαλισμένες, που μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. Συγκεκριμένα από το 2009 ξεκινά η αύξηση του ορίου ηλικίας για τις μητέρες ανηλίκων, προκειμένου σταδιακά να πάει από τα 50 στα 55.

Τα επόμενα χρόνια η αύξηση των ορίων ηλικίας από τα 50 στα 55 θα «επεκταθεί» και για τις παλαιές ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, στα ειδικά ταμεία μισθωτών και στους φορείς των εργαζομένων στον Τύπο. Ως «αντάλλαγμα» για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας των γυναικών ο ασφαλιστικός νόμος προβλέπει αύξηση της άδειας που δικαιούνται οι νέες μητέρες (αφορά στο ΙΚΑ).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ

Κυριακή, 8 Ιουνίου 2008

Αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων

ΘΕΜΑ : «Αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων»

Σχετ: α) Το άρθρο 148 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τεύχος Α΄)
β) Το αρ.Φ.40021/οικ.10116/856/16-4-08 και Φ40021/12328/1065/19-5-08 έγγραφο
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Μετά την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τεύχος Α΄) σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: α) σχετικά με την αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων από 1/1/09 για την ασφαλιστική ικανότητα των ασφαλισμένων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και β) την αύξηση των χρονικών προϋποθέσεων για την καταβολή του επιδόματος ασθενείας μέχρι τις 182 ημέρες επιδότησης.
Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1 εδ.α΄ Α.Ν.1846/51 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 19 του Ν. 3232/04 στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειας που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρέχεται ιατρική περίθαλψη από πρώτης (1ης Μαρτίου) κάθε έτους και επί ένα δωδεκάμηνο, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει πενήντα (50) τουλάχιστον ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, πριν από την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας του τοκετού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.
Με το άρθρο 148 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τεύχος Α΄) αντικαθίσταται το εδάφιο α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Α.Ν.1846/51 ως εξής :
Στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειας, που αναφέρονται στο άρθρο 33, χορηγούνται παροχές ασθένειας σε είδος από πρώτης (1ης Μαρτίου) 2009 εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει (60) εξήντα ημέρες εργασίας είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.
Αυτές οι προϋποθέσεις θα αυξάνονται ανά δέκα κατ΄ έτος (2010 ►70, 2011►80, 2012►90, 2013►100 ) και μέχρι 100 ημέρες εργασίας για να έχουν δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Όσον αφορά τους εργαζόμενους οικοδόμους, θα αυξηθούν από 1/1/09 οι χρονικές προϋποθέσεις ανά έτος 10 και μέχρι 80 για την ασφαλιστική τους ικανότητα και τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.Στις περιπτώσεις των οικοδόμων συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% που δίδεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης και οι ημέρες άδειας που δικαιούνται (Σχετ.εγκ.141/84,75/99).
Δηλαδή από 1/1/09 θα ισχύουν οι (60)ημέρες εργασίας.
Το 2013 και για τους οικοδόμους η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας θα γίνεται βάσει (100) εκατό ημερών εργασίας αλλά σ΄αυτές τις ημέρες θα συμπεριλαμβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ημέρες άδειας.
Τέλος, για το οικόσιτο προσωπικό (άρθρο 26 παρ.3 Ν.2639/98) στις περιπτώσεις που τα πρόσωπα αυτά έχουν συμπληρώσει (50) πενήντα συνολικά ημέρες εργασίας με αποδοχές που ανέρχονται στο ύψος του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, έχουν εφαρμογή οι παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις δηλαδή από 1/1/09 θα αυξηθούν ανά δέκα κατ΄έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας.
Οι άλλες προϋποθέσεις των (80) ογδόντα ημερών εργασίας παραμένουν ως έχουν.
(Σχετ. εγκ.77/2003).
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Όσον αφορά το επίδομα ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο 35 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ. 2961/54, ο ασφαλισμένος δικαιούται επίδομα ασθένειας όταν πραγματοποιήσει (100) εκατό τουλάχιστον ημέρες εργασίας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το αμέσως προηγούμενο της αναγγελίας της ασθένειας, ή το προηγούμενο 15μηνο, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο.
Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.2 του Ν.3655/08 (ΦΕΚ 58/3-4-08 τεύχος Α΄) από 1/1/2009 θα αυξάνονται ανά δέκα κατ΄έτος και μέχρι εκατόν είκοσι (120) για να επιδοτηθεί ο ασφαλισμένος μέχρι 182 ημέρες για την ίδια πάθηση ή για διαφορετικές παθήσεις μέσα στο έτος, (1/1/09 ►110 και 1/1/10 ►120 ημέρες εργασίας).
Προκειμένου για οικοδόμους σύμφωνα με τη παρ.βα του άρθρου 35 του Α.Ν. 1846/51 απαιτούνται 80 ημέρες εργασίας το προηγούμενο έτος ή βάσει δεκαπενταμήνου αλλά συγχρόνως και 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας σε οικοδομικές εργασίες μέσα στα δύο ημερολογιακά έτη, τα αμέσως προηγούμενα της αναγγελίας της ασθένειας ή μέσα στο προηγούμενο της αναγγελίας 30μηνο μη συνυπολογιζομένων των ημερών που πραγματοποιήθιηκαν μέσα στο τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 30μήνου.
Σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.2 του Ν.3655/08 οι χρονικές προϋποθέσεις των 80 ημερών εργασίας που αναφέραμε παραπάνω, αυξάνονται από 1/1/09 ανά δέκα (10) κατ΄έτος και μέχρι (100) εκατό ημέρες εργασίας.
Στις ημέρες αυτές συμπεριλαμβάνονται τόσο η προσαύξηση 20% που δίδεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ όσο και οι ημέρες άδειας που δικαιούνται (Σχετ.Εγκ.141/84,75/99).
Εάν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις επιδοτούνται βάσει των 110 ή 120 ημερών εργασίας που ισχύουν για τους άλλους ασφ/νους.
Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες που είχαμε δώσει με τις εγκυκλίους (104/88 κ΄ 29/91) στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος για την επιδότηση είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του ατυχήματος (χωρίς προϋποθέσεις).
Ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών εργασίας, όπως ορίζονται παραπάνω.
Το ίδιο θα ισχύσει και για τους πάσχοντες από (Τ.Β.C) που μέχρι τώρα με τις (100) εκατό ημέρες εργασίας που επιδοτούνταν μέχρι 360 ημέρες για την ίδια πάθηση θα αυξηθούν οι προϋποθέσεις από 1/1/09 ανά (10) δέκα κατ΄ έτος και μέχρι (120) εκατόν είκοσι ημέρες εργασίας (άρθρο 38 παρ. 3 του Α.Ν 1846/51).
Παρακαλούμε να δοθεί ένα αντίγραφο της Εγκυκλίου σε κάθε υπάλληλο του Τμήματος Παροχών Ασθένειας καθώς και στους υπαλλήλους του Τμήματος Μητρώου για ενημέρωσή τους.

Την εγκύκλιο 46/4-6-2008 μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ.

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

Τέρμα η διπλή ασφάλιση για τους εποχικούς


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ AGRONEWS
Συντάκτης: AgrοNews
06.06.08-16:59
ImageΜετά από επτά χρόνια και πολλά υπομνήματα από την πλευρά του Incofruit Hellas (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Κονσερβοποιών (ΠΕΚ) και της Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ), ψηφίστηκε η «Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εποχικά απασχολούμενων, ασφαλισμένων του κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών» (διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν.3518/06 (ΦΕΚ 272/Α΄/21-12-06).


Να σημειωθεί ότι με την ανωτέρω ψήφιση αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.3050/02 (ΦΕΚ 214 Α΄) η οποία δεν ικανοποιούσε πλήρως το αίτημα του κλάδου.

Σε σχέση με την προϊσχύσασα διάταξη, η κοινοποιούμενη διάταξη

- Επεκτείνει το χρονικό διάστημα της εποχικής απασχόλησης των ασφ/νων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. αγροτών, από τέσσερις (4) σε έξι (6) μήνες.

- Καταργεί τα αριθμητικά κριτήρια του πλήθους των εποχικά απασχολουμένων (μέχρι 15 άτομα) και του πλήθους του προσωπικού της επιχ/σης ή εκμετάλλευσης (κάτω των 30 ατόμων συνολικά).

- Υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής και οι επιχ/σεις τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων εδάφους κ.λ.π. (δευτερογενής αγροτική δραστηριότητα). Διαβάστε όλη την Εγκύκλιος ΙΚΑ για διπλή ασφάλιση


Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16223/20-7-2001 περί επέκτασης διατάξεων μειωμένου ωραρίου

ΘΕΜΑ: «Επέκταση διατάξεων μειωμένου ωραρίου».

Σας πληροφορούμε ότι, με το άρθρο 8, παρ. 3, του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄/30-1-2001) «Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 4, του ν. 2527/1997 και στους αναδόχους γονείς, καθώς και στους έχοντες με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες.

Ειδικότερα:

1.Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, προβλέπεται ότι η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84), για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική σωματική αναπηρία που υπερβαίνει το 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Η συνδρομή όλων των ανωτέρω αναπηριών βεβαιώνεται με γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του ν. 1648/1986.

2.Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών τους επεκτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 8, του ν. 2880/2001 και στους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και στους υπαλλήλους γονείς μονογονεϊκούς ή μη που είναι ανάδοχοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεδομένου ότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι και στις δύο περιπτώσεις ίδιες, αν όχι περισσότερες όταν το άτομο με ειδικές ανάγκες δεν είναι φυσικό τέκνο.

Άρθρο 16 «Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων», παρ 4 και 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997)

Παρ. 4: «Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α’), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, εφόσον η αναπηρία των παιδιών τους είναι άνω του 67%, βεβαιούμενη με γνωμάτευση των κατά το ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών».

Παρ. 5: «Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς – τετραπληγικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα».