ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008

Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16223/20-7-2001 περί επέκτασης διατάξεων μειωμένου ωραρίου

ΘΕΜΑ: «Επέκταση διατάξεων μειωμένου ωραρίου».

Σας πληροφορούμε ότι, με το άρθρο 8, παρ. 3, του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄/30-1-2001) «Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 4, του ν. 2527/1997 και στους αναδόχους γονείς, καθώς και στους έχοντες με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες.

Ειδικότερα:

1.Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, προβλέπεται ότι η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84), για τους μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική σωματική αναπηρία που υπερβαίνει το 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Η συνδρομή όλων των ανωτέρω αναπηριών βεβαιώνεται με γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών του ν. 1648/1986.

2.Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου χωρίς ανάλογη περικοπή αποδοχών τους επεκτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 8, του ν. 2880/2001 και στους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και στους υπαλλήλους γονείς μονογονεϊκούς ή μη που είναι ανάδοχοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, δεδομένου ότι τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι και στις δύο περιπτώσεις ίδιες, αν όχι περισσότερες όταν το άτομο με ειδικές ανάγκες δεν είναι φυσικό τέκνο.

Άρθρο 16 «Διευκολύνσεις υπαλλήλων ειδικών περιπτώσεων», παρ 4 και 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997)

Παρ. 4: «Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α’), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, εφόσον η αναπηρία των παιδιών τους είναι άνω του 67%, βεβαιούμενη με γνωμάτευση των κατά το ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών».

Παρ. 5: «Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς – τετραπληγικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: