ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008

Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις άδειες

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ


Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/ 590 /οικ. 14346 29-5-2008

Ύστερα από ερωτήματα υπηρεσιών σχετικά με τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ΥΚ) που έχει κυρωθεί με το N. 3528/2007, καθώς και στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) που έχει κυρωθεί με το N. 3584/2007 και σε συνέχεια της υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-5-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Χορήγηση κανονικής άδειας.
Η κανονική άδεια αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, η άσκηση του οποίου διασφαλίζει μεταξύ άλλων και την εν γένει απόδοση και παραγωγικότητα του υπαλλήλου. Γι’ αυτό άλλωστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΥΚ και του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ η εν λόγω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, έστω και αν δεν τη ζητήσει.
Σημειώνεται ότι για τη χορήγηση της κανονικής άδειας είναι αναγκαία η παροχή εργασίας και ως εκ τούτου ο υπάλληλος που δεν εργάστηκε καθόλου επειδή απουσίαζε από την υπηρεσία του καθ’ όλο το έτος για διάφορους λόγους (π.χ. λόγω της διαδοχικής χρήσης άλλων αδειών όπως της εκπαιδευτικής, της αναρρωτικής, της άδειας κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου ή λόγω της θέσης σε αργία και διαθεσιμότητα, κλπ) δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της κανονικής άδειας για το έτος αυτό.

Εάν ωστόσο ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία μετά από πολύμηνη απουσία λόγω χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, ο υπάλληλος δικαιούται κανονικής αδείας για το έτος αυτό υπό την προϋπόθεση το υπολειπόμενο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους διάστημα να επιτρέπει τη χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες όσες οι εργάσιμες ημέρες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, όποτε η υπηρεσία αφού εκτιμήσει και τις υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της άδειας. Εξυπακούεται ότι η μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας συνεπάγεται τη μεταφορά της στο επόμενο έτος.
Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος κανονικής άδειας, αυτό πρέπει να εξαντλείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, καθότι σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 49 του ΥΚ, καθώς και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 56 του ΚΚΔΚΥ δεν επιτρέπεται η μεταφορά κανονικής άδειας στο επόμενο έτος παρά μόνο αν αυτή ανακληθεί, περιοριστεί ή δεν χορηγηθεί λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.
Τέλος, προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, οι προσαυξήσεις της κανονικής άδειας που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ΥΚ και στο άρθρο 55 του ΚΚΔΚΥ μπορούν να χορηγηθούν οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση του διμήνου πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας.
Η αναγνώριση συνεχόμενης ή τμηματικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚΔΚΥ, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου ο νεοδιορισθείς υπάλληλος να θεμελιώσει δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας υπό την προϋπόθεση ότι δεν του έχει χορηγηθεί από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή ΟΤΑ, κανονική άδεια ή δεν καταβλήθηκε αποζημίωση για τη μη ληφθείσα άδεια για το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Η κατά τα ανωτέρω αναγνώριση προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη συμπλήρωση του διαστήματος των δύο (2) μηνών που θέτει το άρθρο 48 του ΥΚ και το άρθρο 55 του ΚΚΔΚΥ, όσο και για την προσαύξηση των ημερών κανονικής άδειας.

Οι δικαιούμενες ημέρες άδειας υπολογίζονται με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας (πριν και μετά το νέο διορισμό) και σύμφωνα με τα όσα ρητά προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ΥΚ και στην παράγραφο 2 του άρθρου 55 του ΚΚΔΚΥ, αφαιρουμένων πάντοτε των ημερών αδείας που έχουν ήδη χορηγηθεί (ή αποζημιωθεί) από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος.

Ασθένεια υπαλλήλου κατά τη διάρκεια κανονικής άδειας
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της κανονικής του άδειας, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την υπηρεσία του και για τη χορήγηση της αναρρωτικής άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 του ΥΚ και του άρθρου 63 του ΚΚΔΚΥ. Η χορήγηση αναρρωτικής άδειας διακόπτει, όπως είναι αυτονόητο, την διανυόμενη ως τότε κανονική άδεια. Μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας, ο υπάλληλος επιστρέφει στην υπηρεσία του και δεν συνεχίζεται η διακοπείσα κανονική άδεια για το υπόλοιπο διάστημα. Η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από νέα αίτηση του υπαλλήλου.

Αποσαφήνιση της μηχανογραφικής άδειας από το Υπ. Εσ.

Η μηχανογραφική άδεια που προβλέπεται τόσο στην παράγραφο 6 του άρθρου 50 του ΥΚ, όσο και στην παράγραφο 6 του άρθρου 57 του ΚΚΔΚΥ, χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολούνται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών ημερησίως.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω άδεια ταυτίζεται εννοιολογικά και, ουσιαστικά αποτελεί επέκταση της άδειας που ήδη λαμβάνουν οι υπάλληλοι κλάδων πληροφορικής βάσει της υπ’ αρ. 130558/12-6-1989 ΚΥΑ, η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 27 του ν. 1876/1990 και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί επιπλέον αυτής (σχετική η υπ’ αρ. 401/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).

Διευκρινίσεις για την άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης από το Υπ. Εσ.

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ΥΚ και το άρθρο 65 του ΚΚΔΚΥ, για τη συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
Η εν λόγω άδεια χορηγείται τόσο συνεχόμενα όσο και τμηματικά, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του προγράμματος εκπαίδευσης και της χιλιομετρικής απόστασης, καθώς και των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών.
Ειδικά για την τμηματική χορήγηση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης (π.χ. μόνο τις ημέρες των μαθημάτων), απαιτείται να υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση στο πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου. Τονίζεται επίσης ότι βάσει σχετικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου η προσαύξηση των αποδοχών (παρ. 5 άρθρου 58 ΥΚ και παρ. 5 άρθρου 65 ΚΚΔΚΥ) δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους που λαμβάνουν τμηματικά την εν λόγω άδεια αλλά μόνο στους υπαλλήλους που απουσιάζουν διαρκώς από τη θέση τους και για όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που συμμετέχουν σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακά προγράμματα ανοιχτού πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η φοίτηση δεν συνεπάγεται παρουσία και υποχρεωτική παρακολούθηση στους χώρους εκπαίδευσης (σχετική η υπ’ αρ. 99/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών). Οι εν λόγω υπάλληλοι μπορούν να λάβουν μόνο την άδεια εξετάσεων (άρθρο 60 του ΥΚ και άρθρο 67 του ΚΚΔΚΥ) ασχέτως εάν οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το Σαββατοκύριακο.


Η αναγνώριση συνεχόμενης ή τμηματικής προϋπηρεσίας, στον ίδιο ή άλλο φορέα του δημοσίου, νπδδ ή σε ΟΤΑ, ως χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 98 του ΥΚ και στο άρθρο 102 του ΚΚΔΚΥ, κατοχυρώνει δικαίωμα λήψης αναρρωτικής άδειας αμέσως μετά το διορισμό, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η προϋπηρεσία του υπαλλήλου υπερβαίνει το εξάμηνο.

Η διάρκεια της δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου προϋπηρεσίας, αφαιρουμένων πάντοτε των ημερών αναρρωτικής άδειας που έχουν ήδη χορηγηθεί τόσο από την υπηρεσία του υπαλλήλου, όσο και από τον προηγούμενο φορέα του δημοσίου στην τελευταία πενταετία.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 2 του ΚΚΔΚΥ, σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση και εξαιτίας της υπηρεσίας καθώς και λόγω επαγγελματικής ασθένειας, το προσωπικό που απασχολείται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στις υπηρεσίες καθαριότητας, στους χώρους νεκροταφείων, στην αποχέτευση καθώς και στα συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων οχημάτων, δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας.

Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνων από το Υπ. Εσ.

Χορήγηση της τρίμηνης άδειας με αποδοχές για ανατροφή τρίτου τέκνου και άνω.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του ΥΚ, καθώς και την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ, η προβλεπόμενη άδεια χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι ετών. Διάστημα τριών μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και άνω.
Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή (συμπεριλαμβανομένου και του τριμήνου με πλήρεις αποδοχές) χορηγείται άπαξ στη σταδιοδρομία του υπαλλήλου και όχι για κάθε τέκνο ξεχωριστά. Το τρίμηνο με πλήρεις αποδοχές δεν δύναται να το λάβει ο υπάλληλος που ήδη έχει εξαντλήσει το σύνολο της 24μηνης άδειας άνευ αποδοχών σε προγενέστερο χρόνο.
Επισημαίνεται ότι το σύνολο της εν λόγω άδειας άνευ αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων πλέον και των τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές, δύναται να χορηγηθεί τόσο συνεχόμενα όσο και τμηματικά.
Ωστόσο, στην περίπτωση της τμηματικής χορήγησης και προκειμένου να αποτραπούν τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές, καθώς και να διασφαλιστεί ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε η εν λόγω άδεια, που δεν είναι άλλος από την αποτελεσματική ανατροφή του τέκνου, η συγκεκριμένη άδεια δεν θα πρέπει να χορηγείται για διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.
Εάν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, στην περίπτωση γέννησης τρίτου τέκνου και άνω, οι τρεις μήνες με πλήρεις αποδοχές, χορηγούνται εναλλακτικά είτε μόνο στον ένα γονέα υπάλληλο, ή και στους δύο από κοινού με κατανομή του τριμήνου μεταξύ τους βάσει κοινής δήλωσης που καταθέτουν στην υπηρεσία τους, ποτέ όμως ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τρεις μήνες με αποδοχές αποτελούν χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, σε αντίθεση με τους λοιπούς μήνες της 24μηνης άδειας που είναι άνευ αποδοχών.

Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστο υπάλληλο και σε υπάλληλο που υιοθετεί τέκνο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ΥΚ και την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες συνεχόμενη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.

Σημειώνεται ότι ειδικά ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζεται και η διάρκεια της συνεχόμενης άδειας ανατροφής που δύναται να λάβει ο εν ενεργεία υπάλληλος, ο οποίος υιοθετεί τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών (σχετική η υπ’ αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).

Αθροιστική χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής (9μήνου ή μειωμένου ωραρίου) σε περίπτωση γέννησης νέου τέκνου.
Ο γονέας υπάλληλος που λαμβάνει ήδη τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, και πριν την εξάντλησή τους αποκτά νέο τέκνο, δικαιούται να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων για το πρώτο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο νέο τέκνο (σχετική η υπ’ αρ. 64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).

Επισημαίνεται ότι, οι υπάλληλοι που δεν έλαβαν το υπόλοιπο των διευκολύνσεων ανατροφής για το πρώτο τέκνο λόγω απόκτησης νέου τέκνου, μπορούν να κάνουν τώρα χρήση του υπολοίπου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι, το πρώτο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του.

Ο σύζυγος της υπαλλήλου δεν μπορεί να κάνει χρήση των σχετικών διευκολύνσεων είτε για το πρώτο είτε για το δεύτερο τέκνο ταυτόχρονα με τη σύζυγο δημόσιο υπάλληλο.

Χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου σε πατέρα υπάλληλο του οποίου η σύζυγος εργάζεται.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του ΥΚ, καθώς και την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ προβλέπεται ότι, αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από τον ΥΚ ή τον ΚΚΔΚΥ διευκολύνσεων.

Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένου και του αγροτικού επαγγέλματος, καθώς και η άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομική επιχείρηση).

Για τη διαπίστωση της δραστηριότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το οικείο Επιμελητήριο.

Εάν, σύζυγος του υπαλλήλου απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου σε φορέα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ο υπάλληλος δύναται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων μόνο για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβαση της συζύγου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 3 της παρ. 3 του άρθρου 53 του ΥΚ και του άρθρου 60 του ΚΚΔΚΥ, αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει εξ αντιδιαστολής ότι τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούται η μητέρα υπάλληλος ανεξαρτήτως από το εάν εργάζεται ή όχι ο σύζυγός της.

Μετατροπή διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου.
Ο γονέας υπάλληλος που δικαιούται τη διευκόλυνση ανατροφής παιδιού μπορεί, καταρχήν, με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτός εκτιμά, να επιλέξει ένα από τα δύο ευεργετήματα, δηλαδή του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας των εννέα μηνών. Κατ΄ εξαίρεση και για πολύ σοβαρούς λόγους επιτρέπεται για μία μόνο φορά η αλλαγή στην πρώτη προτίμηση (σχετική η υπ’ αρ. 50/2001 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών).
Προκειμένου δε να επιτευχθεί η ορθολογική μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια και αντιστρόφως, όταν και εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος υπάλληλος, γίνεται με βάση το γεγονός ότι η άδεια των εννέα μηνών ισοδυναμεί με το συνολικό μειωμένο ωράριο που δύναται να έχει ο γονέας υπάλληλος κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της ζωής του τέκνου του.

Ειδικά για την μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:

9 μήνες χ (1452 ώρες* - Χ ώρες**) / 1452

* 1452 ώρες: ο αριθμός των ωρών που αντιστοιχεί στο σύνολο του μειωμένου ωραρίου από την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών.
** X ώρες: ο αριθμός των ωρών του μειωμένου ωραρίου που διανύθηκε από τη λήξη της λοχείας (3μήνο) έως την ημέρα της αίτησης για τη χορήγηση της συνεχόμενης άδειας, οι οποίες θα μετρηθούν αρχικώς σε εργάσιμες ημέρες (22 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα) και κατόπιν θα μετατραπούν σε ώρες πολλαπλασιαζόμενες αναλόγως είτε με το 2 είτε με το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ημερήσιο μειωμένο ωράριο ανάλογα με την ηλικία του τέκνου).
Στην περίπτωση γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το μειωμένο ωράριο ή η άδεια των εννέα (9) μηνών προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Για την κατά τα ανωτέρω μετατροπή του μειωμένου ωραρίου σε συνεχόμενη άδεια δύναται να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:

10 μήνες χ (1584 ώρες* - Χ ώρες**) / 1584

* 1584 ώρες: ο αριθμός των ωρών που αντιστοιχεί στο σύνολο του μειωμένου ωραρίου από την λήξη της λοχείας έως το τέκνο να γίνει τεσσάρων (4) ετών και έξι μηνών.
** X ώρες: ο αριθμός των ωρών του μειωμένου ωραρίου που διανύθηκε από τη λήξη της λοχείας (3μήνο) έως την ημέρα της αίτησης για τη χορήγηση της συνεχόμενης άδειας, οι οποίες θα μετρηθούν αρχικώς σε εργάσιμες ημέρες (22 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα) και κατόπιν θα μετατραπούν σε ώρες πολλαπλασιαζόμενες αναλόγως είτε με το 2 είτε με το 1 (διότι 1 ή 2 ώρες είναι το ημερήσιο μειωμένο ωράριο ανάλογα με την ηλικία του τέκνου).
Αντίστοιχα, για τη μετατροπή του εννιαμήνου σε μειωμένο ωράριο δύναται να ακολουθηθεί ο παρακάτω τρόπος υπολογισμού:
Αφαιρούμε το χρόνο της αδείας που έχει ήδη διανυθεί από το 9μηνο (ή το 10μηνο για γονέα που είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω) . Το υπόλοιπο το μετατρέπουμε σε εργάσιμες ημέρες πολλαπλασιάζοντας με το 22 (κάθε εργάσιμος μήνας έχει 22 εργάσιμες ημέρες). Στη συνέχεια τις εργάσιμες ημέρες τις μετατρέπουμε σε εργάσιμες ώρες πολλαπλασιάζοντας με 7,5 (7,5 είναι οι ημερήσιες εργάσιμες ώρες). Εάν ο υπάλληλος έχει διαφορετικό ημερήσιο ωράριο πολλαπλασιάζουμε με αυτό. Το σύνολο των ωρών που διαπιστώνεται με τον ανωτέρω τρόπο δύναται να ληφθεί ως μειωμένο ωράριο κατά 1 ή 2 ώρες ημερησίως.

Σε καμία περίπτωση η λήψη του μειωμένου ωραρίου δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των τεσσάρων ετών, με εξαίρεση την περίπτωση γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος, οπότε η λήψη του μειωμένου ωραρίου μπορεί να συνεχιστεί ακόμη έξι μήνες.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η τμηματική χορήγηση του εννιαμήνου, το οποίο και πρέπει να εξαντλείται στο σύνολό του καθώς λαμβάνεται για συνεχές χρονικό διάστημα. Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η διακοπή του εννιαμήνου προκείμενου ο υπάλληλος να παρακολουθήσει το σεμινάριο της υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι, οδηγίες για τη χορήγηση διευκολύνσεων ανατροφής σε εκπαιδευτικούς έχουν ήδη δοθεί με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (35758/Δ2/29-3-2007 και 74275/Δ2/10-7-2007).
Επίσης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 427/2007 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του Υπαλληλικού Κώδικα τυγχάνουν εφαρμογής και στους δικαστικούς υπαλλήλους.

Χορήγηση της άδειας κύησης και λοχείας στην περίπτωση θανάτου του νεογνού.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52 του ΥΚ και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 59 του ΚΚΔΚΥ, στις γυναίκες υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν (άδεια κύησης) και τρεις (3) μήνες μετά (άδεια λοχείας) τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.

Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί, παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας λοχείας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας πέντε (5) μηνών.

Συνεπώς, η άδεια κύησης χορηγείται εφόσον προσδιοριστεί η πιθανή ημερομηνία τοκετού, ενώ για τη χορήγηση της άδειας λοχείας η μόνη προϋπόθεση που τίθεται είναι η ύπαρξη τοκετού ανεξαρτήτως της επιβίωσης ή μη του νεογνού.

Όπως είναι αποδεκτό από την ιατρική επιστήμη η διακοπή της κύησης μέχρι την 24η εβδομάδα θεωρείται αυτόματη ή τεχνητή έκτρωση. Αντίστοιχα, μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης θεωρείται πρώιμος ή πρόωρος τοκετός είτε το νεογνό είναι ζωντανό είτε όχι.

Μάλιστα η περίοδος λοχείας μετά τον πρόωρο ή πρώιμο τοκετό δεν διαφέρει από την αντίστοιχη περίοδο λοχείας που ακολουθεί την τελειόμηνη κύηση και τον φυσιολογικό τοκετό. Σημειώνεται επίσης ότι η απώλεια του νεογνού προκαλεί έντονη συναισθηματική και αγχωτική διαταραχή με σημαντικές ψυχικές και σωματικές επιπτώσεις στην υγεία της μητέρας υπαλλήλου.
Βάσει των ανωτέρω, σε περίπτωση απώλειας του εμβρύου μέχρι την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης πρέπει να χορηγείται στην γυναίκα υπάλληλο αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τη σύσταση του θεράποντος ιατρού και τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του ΥΚ και του ΚΚΔΚΥ.

Σε περίπτωση πρώιμου ή πρόωρου τοκετού που πραγματοποιείται μετά την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και πριν την έναρξη της άδειας κύησης πρέπει να χορηγείται η τρίμηνη άδεια λοχείας ανεξάρτητα από την έκβαση του εμβρύου.
Τέλος, η απώλεια του νεογνού που πραγματοποιείται μετά την έναρξη της άδειας μητρότητας (κύησης και λοχείας) δεν επηρεάζει τη συνολική πεντάμηνη διάρκεια αυτής.

Σημείωση IKA-FORUM : Τα ίδια λογικά ισχύουν και για εμάς που υπαγόμαστε στον Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα.


Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

Νέος τρόπος καταβολής των εισφορών στο ΙΚΑ από το 2010

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟΑλλαγές στον τρόπο καταβολής των εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2010 στο ΙΚΑ και μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών στα φάρμακα ετοιμάζει το υπουργείο Απασχόλησης.

Οπως ανακοίνωσε χθες ο διοικητής του Ιδρύματος, Γ. Μέργος, ο εργοδότης θα πρέπει ταυτόχρονα να δίνει διπλή τραπεζική εντολή για να μπαίνουν στους λογαριασμούς τόσο η μισθοδοσία όσο και οι εισφορές.

Το μέτρο θα «τρέξει» έπειτα από μία διετία, ενώ πρέπει να σημειωθεί πως σήμερα οι εργοδότες μπορούν να καταβάλουν τις εισφορές έως και έναν μήνα αργότερα από τον μισθό.

Για «ανεπαρκή ρύθμιση» κάνει λόγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών, Γιώργος Κουτρουμάνης, σημειώνοντας πως «η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής απαιτεί πολιτική βούληση, ώστε να σταματήσουν οι επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις και να οργανωθούν τα Ταμεία στο θέμα του ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο».

Με βάση τα στοιχεία των εργαζομένων, στα Ταμεία οι απώλειες του συστήματος από την εισφοροδιαφυγή αγγίζουν τα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ΙΚΑ οι απώλειες από την εισφοροδιαφυγή υπολογίζονται σε 3 δισεκατομμύρια, ενώ ο ένας στους πέντε εργαζομένους είναι ανασφάλιστος (περίπου 1,1 εκατ. άτομα).

Εκτός από την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, στις προτεραιότητες της υπουργού Απασχόλησης, Φάνης Πάλλη-Πετραλιά, είναι «η διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να μην έχουμε το ανεξέλεγκτο φαινόμενο της συνταγογράφησης και της πολυφαρμακίας».

Η υπουργός σημείωσε χθες πως «προς αυτή την κατεύθυνση ήδη το ΙΚΑ είναι έτοιμο τους επόμενους μήνες να προχωρήσει στη διασταύρωση των στοιχείων και στο ηλεκτρονικό σκανάρισμα των συνταγών».

Στόχος είναι να υπάρχει ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να υπάρχει μια σαφής εικόνα σε ποιους ασφαλισμένους χορηγούνται φάρμακα χωρίς να τα έχουν ανάγκη και ποιος γιατρός τα χορηγεί.

Κ. Κοκκαλιάρη

ΣτΕ: Αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια εισφοράς του ΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ
ΣτΕ: Αντισυνταγματικά τα αντικειμενικά κριτήρια εισφοράς του ΙΚΑ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 1545/2008 απόφασή της, έκρινε ότι είναι αντίθετα στις επιταγές των άρθρων 20 και 22 του Συντάγματος, τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ στον τομέα των ιδιωτικών οικοδομών και των κατασκευαστικών εταιρειών, τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 23 του Ν. 2434/1996 και τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΙΚΑ.

Το ΙΚΑ με τα αντικειμενικά κριτήρια εισφορών καθορίζει, ανάλογα και με την επιφάνεια του υπό ανέγερση κτίσματος, τα ένσημα που πρέπει να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής της οικοδομής (μπετά, τοιχοποιία, κ.λπ.) για τα άτομα που εργάζονται στην οικοδομή τους.

Ειδικότερα, η απόφαση της Ολομέλειας αναφέρει: «Επί των εισφορών που οφείλονται για τα οικοδομικά έργα, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον υπόχρεω εργοδότη να ισχυρίζεται και να αποδεικνύει ενώπιον των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ και των δικαστηρίων, επί τη βάσει στοιχείων, ότι απασχόλησε συγκεκριμένους εργαζομένους στα έργα αυτά για συγκεκριμένες ημέρες εργασίας, των οποίων ο αριθμός μπορεί και να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από την εφαρμογή για το συγκεκριμένο οικοδομικό έργο του συστήματος υπολογισμού των κατ' ελάχιστον καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996».

Η Ολομέλεια έκρινε, μεταξύ των άλλων, ότι «η διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 2343/1996, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ανταποδείξεως εκ μέρους του εργοδότη μόνον σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι σε κάθε περίπτωση, είναι αντίθετη προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 και 22 παρ. 5».

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σάββατο, 24 Μαΐου 2008

Ηλεκτρονικό "δίχτυ" για εισφοροδιαφυγή από το ΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ
Hλεκτρονικό δίκτυο για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής ετοιμάζει το ΙΚΑ, το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση του Ιδρύματος προωθεί ειδικό μέτρο στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο θα προβλέπει την αυτόματη ενεργοποίηση διπλής τραπεζικής εντολής εκ μέρους του εργοδότη.

Στόχος είναι η ταυτόχρονη μισθοδοσία του προσωπικού των επιχειρήσεων και η παρακράτηση των εργοδοτικών και των εργατικών εισφορών, οι οποίες θα αποδίδονται στο Ταμείο. Αν δεν πραγματοποιείται η ταυτόχρονη καταβολή των εισφορών, θα ενημερώνεται άμεσα ο ασφαλιστικός φορέας ώστε να προχωρεί στην επιβολή κυρώσεων.

Oπως εκτιμάται, το ΙΚΑ, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας της χώρας, με 1.950.000 ασφαλισμένους, θα αποτελέσει τον «πιλότο» ώστε το σύστημα να εφαρμοστεί στη συνέχεια και από τους 13 ασφαλιστικούς φορείς που θα προκύψουν από τις ενοποιήσεις, όπως προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος.

Aλλωστε, λύσεις για την πρόληψη και πάταξη της εισφοροδιαφυγής αναζητούν και άλλοι ασφαλιστικοί φορείς. Η διοίκηση του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ) έχει προαναγγείλει δικαστικές προσφυγές σε βάρος περίπου 80.000 οφειλετών.

Στόχος είναι ο περιορισμός της εισφοροδιαφυγής, η οποία –όπως εκτιμάται– το 2007 έφτασε το 1 δισ. ευρώ, ενώ οι οικονομικές απώλειες κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2008 για τον Οργανισμό υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν σε επιπλέον 190 εκατ. ευρώ.

Το 2007 υποβλήθηκαν 18.170 Πράξεις Επιβολής Εισφορών και Πρόσθετων Τελών. Εντός εξαμήνου αναμένεται να ξεπεράσουν τις 65.000, ενώ τους πρώτους οκτώ μήνες του 2008 οι εισφοροδιαφεύγοντες θα είναι περισσότεροι από 80.000.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει δύο ρυθμίσεις χρεών με ευνοϊκούς όρους για τον ΟΑΕΕ και μία για το ΙΚΑ, χωρίς όμως τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΙΚΑ, εντοπίζονται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εστίαση και την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο. Η έκταση του προβλήματος καθίσταται σαφής από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία. Η εισφοροδιαφυγή εκτιμάται ότι το 2008 στο σύνολο των ταμείων θα κοστίσει 6,8 δισ. ευρώ.

Τρίτη, 20 Μαΐου 2008

Εγκύκλιος Εισοδηματικής 2008

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

Βάσει των διατάξεων περί εισοδηματικής πολιτικής έτους 2008, που έχουν περιληφθεί στο προς ψήφιση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών "Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις", το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή, προκειμένου η πληρωμή των αυξημένων αποδοχών, μαζί με τα αναδρομικά από 1-1-2008, να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μηνός Μαΐου έτους 2008.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του παραπάνω σχεδίου νόμου αναπροσαρμόζονται σε ποσοστό 4,5%, για το έτος 2008, οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί, που αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών όλων των κατηγοριών των λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Η ανωτέρω αύξηση θα χορηγηθεί σταδιακά, ως εξής : ποσοστό 2,5% από 1-1-2008 και 2% από 1-10-2008.


Oι βασικοί μισθοί όλων των μισθολογικών κλιμακίων όλων των κατηγοριών διαμορφώνονται, ως εξής : Από 1-1-2008

ΕΤΗΜ.Κ.Υ.Ε.Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Ε.
018697814920966
1177268479571.005
3167548809951.044
5157839141.0331.083
7148129481.0711.122
9138419811.1081.162
11128691.0151.1461.201
13118981.0491.1841.240
15109271.0821.2211.280
1799551.1161.2591.319
1989841.1491.2971.358
2171.0131.1831.3341.398
2361.0411.2171.3711.437
2551.0701.2511.4091.477
2741.0991.2831.4461.516
2931.1281.3171.4841.555
3121.1561.3511.5221.595
3311.1851.3851.5591.634


Από 1-10-2008
ΕΤΗΜ.Κ.Υ.Ε.Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Ε.
018 711 830 938 985
117 740 864 976 1.025
316 769 897 1.014 1.064
515 798 932 1.053 1.104
714 828 967 1.092 1.144
913 857 1.000 1.130 1.185
1112 886 1.035 1.168 1.224
1311 916 1.069 1.207 1.264
1510 945 1.103 1.245 1.305
17 9 974 1.138 1.284 1.345
19 8 1.003 1.171 1.322 1.385
21 7 1.033 1.206 1.360 1.425
23 6 1.061 1.241 1.398 1.465
25 5 1.091 1.275 1.437 1.506
27 4 1.120 1.308 1.474 1.546
29 3 1.150 1.343 1.513 1.585
31 2 1.179 1.377 1.552 1.626
33 1 1.208 1.412 1.589 1.666

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Η ανθρωπογεωγραφία του ΙΚΑ - Μάιος 2008

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

Της Ρούλας Σαλούρου

Αυξήθηκε ο αριθμός των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ κατά το Μάιο του 2007, βάσει των στατιστικών στοιχείων του Ιδρύματος που προέρχονται από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για το συγκεκριμένο μήνα. Αναλυτικά, το Μάιο του 2007 υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 268.432 κοινές επιχειρήσεις και 60.467 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.007.969, εκ των οποίων 1.815.522 σε κοινές επιχειρήσεις και 192.447 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Απριλίου του 2007, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα κατά 3,89% και στο σύνολο των επιχειρήσεων κατά 4,02%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 8,53%. Αύξηση παρουσιάζεται και σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Μαίου 2006. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,53%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,57%, ενώ στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,70%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,43% των εργαζομένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,07% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,58%, ενώ με μερική απασχόληση το 34,07%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,12 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.229,68 ευρώ, ενώ με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 26,83 ευρώ και σε 488,92 ευρώ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 56,73 ευρώ και 866,38 ευρώ. Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.


Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 67,86% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 65,16%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 81,60% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 82,83%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

Οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν το 13,85% των ασφαλισμένων, οι άνδρες το 16,93% και οι γυναίκες το 9,69%. Οι Αλβανοί υπήκοοι αντιπροσωπεύουν το 53,40% των αλλοδαπών ασφαλισμένων. Στους άντρες αλλοδαπούς οι Αλβανοί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία αφού αντιπροσωπεύουν το 59% και ακολουθούν οι Πακιστανοί με 6,68%, οι Ρουμάνοι με 4,85% και οι Ρώσοι με 4,72%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, οι Αλβανίδες αντιπροσωπεύουν το 40,19%, οι Ρωσίδες το 14,98% και οι Βουλγάρες το 11,18%.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Το 29,13% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. είναι ηλικίας μικρότερης των 29 ετών και το 62,49% είναι κάτω των 39 ετών. Τα αντίστοιχα ποσοστά που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2ο τρίμηνο του 2007 είναι ότι το 19,02% του εργατικού δυναμικού είναι κάτω των 29 ετών και το 47,98% κάτω των 39 ετών.


Το 74,11% των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-E.T.A.M., για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών. Στις κοινές επιχειρήσεις το αντίστοιχο ποσοστό είναι 74,54%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 70,06%. Το αντίστοιχο ποσοστό που έδωσε η «Έρευνα Εργατικού Δυναμικού» της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2ο τρίμηνο του 2007, για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι ότι το 69,12% του εργατικού δυναμικού είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:


Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 22,70% απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», το 18,12% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 8,42% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 9,38% στις «Κατασκευές», το 7,54% σε «Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες» και το 7,30% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Το 47,34% των Αλβανών εργάζεται στις «Κατασκευές», το 14,49% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», το 11,87% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και το 14,42% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».


Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών) εργάζεται στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 24,46%, στις «Κατασκευές» το 21,39%, στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» το 15,16%, σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 14,61%, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ασφαλισμένων (10,99%) σε «Ιδιωτικά Νοικοκυριά», δραστηριότητα στην οποία τόσο οι Έλληνες όσο και οι Αλβανοί υπήκοοι έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (0,32% και 1,76% αντίστοιχα).

Επίσης προκύπτει από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 62,30% είναι Έλληνες, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 12,97% των ασφαλισμένων.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:

Από τους Έλληνες ασφαλισμένους το 25,24% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», το 17,67% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», ενώ το 17,31% απασχολείται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές».


Οι Αλβανοί υπήκοοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (66,44%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες». Το 8,36% των Αλβανών υπηκόων απασχολούνται ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες» και το 14,02% «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές».

Από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς (πλην αυτών της Ε.Ε.και των Αλβανών) εργάζονται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» το 60,15%, ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες» το 10,33% και στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» το 13,78%.