ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008

Επίδομα, άδεια και ωράριο ΠληροφορικήςΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ www.metataxeis.gr ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μισή ώρα ημερησίως (δηλαδή 7 ώρες εργασίας) δικαιούνται μόνον οι υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ/, ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που εργάζονται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής, ανεξαρτήτως αν υπηρετούν σε Μηχανογραφικά κέντρα ή σε υπηρεσίες μηχανογράφησης.

Για τους υπαλλήλους ΟΤΑ http://www.metataxeis.gr/index.php/topic,1100.0.html

Για την μηχανογραφική άδεια ο Ν.3528/2007 (Υπαλληλικός) στο άρθρο 50 ορίζει:

Παράθεση
6. Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων αποδοχών, μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.
7. Λοιπές άδειες που προβλέπονται από κείμενες ειδικές διατάξεις διατηρούνται.

Η παράγραφος 7 εγείρει ένα θέμα υπο την ένοια ότι ο Ν.1876/1990 που ορίζει την μηχανογραφική άδεια υπερκαλύπτεται από το Ν.3528/2007 ή διατηρείται εν ισχύ.

Όσον αφορά το επίδομα πληροφορικής, δικαιούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Ανήκουν οργανικά σε κλάδο Πληροφορικής.
  • Υπηρετούν κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε νομοθετημένες υπηρεσίες (Δ/νσεις ή Τμήματα ή Κέντρα ) Πληροφορικής και
  • Κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται από το Π.Δ. 50/2001.

Πλην των ανωτέρω περιοριστικά αναφερομένων περιπτώσεων, το επίδομα πληροφορικής δεν καταβάλλεται σε άλλες ειδικότητες , όπως σε χρήστες Η/Υ ή προσωπικών υπολογιστών.
Εξαίρεση από τον ανωτέρω απαγορευτικό κανόνα αποτελεί μόνο η περίπτωση κατά την οποία ανατίθεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης η αναπλήρωση υπαλλήλων των προαναφερομένων κλάδων πληροφορικής , με υπαλλήλους που δεν ανήκουν στους κλάδους αυτούς πλην όμως διαθέτουν αντίστοιχη προς τούτο εξειδίκευση (Π.Δ. 50/2001).

Σ΄αυτή την περίπτωση καταβάλλεται στους υπαλλήλους αυτούς το επίδομα πληροφορικής με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το επίδομα καταβάλλεται μόνο εφόσον και για όσο διάστημα οι δικαιούχοι εργάζονται στις προαναφερόμενες ειδικότητες , με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί η ειδική θέση. Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα, βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2008

Υποχρεώσεις δημοσίων υπαλλήλων κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άδειας

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ www.proslipsis.gr ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ

Υποχρεώσεις δημοσίων υπαλλήλων κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άδειας (14/3/08)
Τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης του, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Υπαλληλικού Κώδικα και του άρθρου 65 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ορίζει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών (η υπ. αριθμ. 53/1379/οικ.4727) που παρουσιάζει η Proslipsis.

Σύμφωνα με αυτή, ο υπάλληλος που τελεί σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης υποχρεούται να υποβάλλει αναφορά ανά εξάμηνο φοίτησής του, με την οποία θα ενημερώνει την υπηρεσία του για την πορεία των σπουδών του. Η αναφορά αυτή συνοδεύεται από σχετικές βεβαιώσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ο υπάλληλος υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία του τον τίτλο που απέκτησε εντός τριμήνου από την ορκωμοσία του. Εάν η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν περιλαμβάνει ορκωμοσία, η τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε περίπτωση που χορηγηθεί από το εκπαιδευτικό ίδρυμα παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών, η κατά τα ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία αρχίζει από την παρέλευση της χορηγηθείσας παράτασης. Σε περίπτωση προσκόμισης του σχετικού τίτλου μετά την παρέλευση του τριμήνου και πριν την εξάντληση εξαμήνου από την ορκωμοσία ή τη λήξη της παράτασης, ο υπάλληλος υποχρεούται, με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου, να επιστρέψει το 50% της προσαύξησης των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας.

Εάν, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης του τίτλου όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει στην υπηρεσία του την προσαύξηση των αποδοχών που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της άδειας, με τους νόμιμους τόκους. Η επιστροφή αυτή ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ενημερώσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού ή της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των ανωτέρω αποδοχών, η είσπραξη γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Εάν η διακοπή ή μη κατάθεση του τίτλου σπουδών στην υπηρεσία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπαλλήλου, όπως ιδίως λόγω ασθένειας, ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση επιστροφής αποδοχών.

Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής άπαξ.

Εφόσον η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται σε ημερολογιακά έτη, ο υπάλληλος αποδεσμεύεται από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εν λόγω άδεια, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε διακοπές λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Εάν ο υπάλληλος απουσιάζει από την υπηρεσία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους με άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, δεν δικαιούται κανονικής άδειας για το έτος αυτό.

Ο χρόνος της ληφθείσας άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δύναται να παρατείνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγησή της και υπό την προϋπόθεση ότι η συνολικώς χορηγούμενη άδεια δεν υπερβαίνει τα χρονικά όρια που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα και στην παρ. 4 του άρθρου 65 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την άδεια. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των Ν.Π.Δ.Δ. που κατά συνταγματική επιταγή έχουν διοικητική αυτοτέλεια.

Ο υπάλληλος που αθετεί την παραπάνω υποχρέωση, επιστρέφει το σύνολο των αποδοχών που έχει λάβει κατά το χρονικό διάστημα της άδειας αυτής, τόσο των τακτικών όσο και της προσαύξησης, καθώς και τυχόν οδοιπορικών εξόδων που του έχουν καταβληθεί. Στην ίδια περίπτωση, ο χρόνος της άδειας δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες.

Στους υπαλλήλους που λαμβάνουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά. Η υποχρεωτικότητα συνίσταται στη χορήγηση της εν λόγω άδειας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή της διοίκησης του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., ή του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου των Ο.Τ.Α. χωρίς να απαιτείται απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η άδεια δεν χορηγείται πριν από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας ή εάν ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου που απομένει μετά το πέρας της άδειας και μέχρι την υποχρεωτική λύση της υπαλληλικής σχέσης είναι μικρότερος του τετραπλασίου της χρονικής διάρκειας της άδειας.

Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δύναται να χορηγηθεί σε όλους τους υπαλλήλους που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως της κατηγορίας ή του κλάδου στον οποίο ανήκουν.

Τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση έχουν και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2008

Blog Hμερολόγιο Επόπτη Δημόσιας Υγείας Δημοσίου


Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2008

Ένα πολύ ενδιαφέρον blog ανακάλυψα πρόσφατα στο διαδίκτυο. Είναι το ika-forum.blogspot.com και δημιουργός του είναι ένας νέος εργαζόμενος στο ΙΚΑ (ομολογώ ότι θα εκπλαγόμουν αν ήταν παλιός υπάλληλος).
Συναποφασίσαμε να έχουμε καλή συνεργασία και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες.
Η προσπάθεια αυτή, όπως άλλωστε και η δική μου, είναι εντελώς ερασιτεχνική. Γίνεται μόνο από προσωπικό μεράκι και αποτελεί μία γωνία στο διαδίκτυο όπου συνάδελφοι του στο ΙΚΑ θα μπορούν να συναντώνται και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες και να εκθέτουν τους προβληματισμούς τους. Επιπλέον σε ότι αφορά εμένα έχω δηλώσει επανειλημμένος ότι δεν με ενδιαφέρει να δράσω συνδικαλιστικά (ουδέποτε υπήρξα υποψήφιος σε οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση και ούτε επιθυμώ κάτι τέτοιο για το μέλλον). Οφείλω εδώ να επαινέσω όλους τους συναδέλφους που αφιερώνουν προσωπικό χρόνο και δρουν συνδικαλιστικά για το κοινό καλό.
Από τη μεριά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τον άψογο σχεδιασμό του ιστολογίου ika-forum.blogspot.com. Τολμώ να πω ότι είναι το πιο προσεγμένο (τεχνικά) blog που έχω δει.

SMS.: "Συνάδελφε" μήπως αδικείσαι στο ΙΚΑ;


ΣΧΟΛΙΟ IKA-FORUM : ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΕ CHRIS. ΤΟ IKA-FORUM ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΣΑΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ FORUM TOY www.diorismos.gr ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΩΡΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΕΝΟΣ, ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ "ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ" ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΜΕ.
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ BLOG ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2007


ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ,
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2007 ΘΑ ΤΗ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ


ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008, ΜΟΛΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟ BLOG.


Διευκρινίσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημόσιους υπαλλήλους


ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΛΛΟΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΑΣ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ; ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ; ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ; ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ;
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΝΕΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΝΟΜΟΣ 3205/2003 - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ, ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ,
ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 3205/2003
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ
297, ΤΕΥΧΟΣ Α' / 23-12-2003

Ν. 3205/2003 ΘΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΝΟΜΟΣ 3528/9-2-2007 - ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ,
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3528/2007
ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 26 ΤΕΥΧΟΣ Α' / 9-2-2007


Ν. 3528/2007 ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Αναπροσαρμογή εξόδων κίνησης εντός έδρας υπαλλήλων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ www.metataxeis.gr
ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 344/τεύχος Β/2008 η Αριθμ. 2/1483/0022 εγκύκλιος
Αναπροσαρμογή εξόδων κίνησης εντός έδρας υπαλλήλων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

Αναπροσαρμόζεται από εκατόν έντεκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (111,52€) σε εκατόν είκοσι πέντε ευρώ (125€) το ποσό των εξόδων κίνησης που καταβάλλεται μηνιαίως:

α) στους υπαλλήλους του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που απασχολούνται σε εξωτερική υπηρεσία ελέγχου εσόδων και επιθεώρησης των μονάδων του Ιδρύματος, καθώς και στους τεχνικούς υπαλλήλους, φυσικοθεραπευτές, επισκέπτριες υγείας, παρασκευαστές και κοινωνικούς λειτουργούς που μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας,

β) στους φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου που απασχολούνται σε εξωτερική υπηρεσία για τον έλεγχο των συμβεβλημένων με το Ίδρυμα φαρμακείων και τη διαπίστωση της σωστής εκτέλεσης των συνταγών των ασφαλισμένων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και

β) στους ιατρούς του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ που μετέχουν στο ειδικό σώμα των επιτροπών αναπηρίας και μετακινούνται για την εξέταση των βαρέως ασθενούντων ασφαλισμένων του Ιδρύματος, οι οποίοι είναι ανίκανοι προς εργασία, δεν μπορούν να μετακινηθούν και έχουν υποβάλει σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση σύνταξης λόγω αναπηρίας.

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Υπερωριακή εργασία μόνιμου διοικητικού προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για το έτος 2008

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 57 ΤΕΥΧΟΣ Β' /21-1-2008
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα­σίας για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για το έτος 2008.

Για τον λόγο αυτό προκαλείται δαπάνη ποσού σαράντα εκατομμυρί­ων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (40.213.518,00) περίπου που βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους 2008.

Πιό συγκεκριμένα εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα­σίας για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για το έτος 2008, ως εξής:

Υπερωριακή εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέ­χρι την 22η ώρα, για εννέα χιλιάδες οκτακόσιους σαράντα πέντε (9.845) διοικητικούς υπαλλήλους, επτά εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (7.088.400) ώρες.

H ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ προκύπτει από το γεγονός ότι το Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφορι­ακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κάθε μονάδας. Η κατα­νομή των παραπάνω ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

Οικονομικό κίνητρο σε διοικητικούς του ΙΚΑ

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ www.proslipsis.gr ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ.

Αθήνα 6.3.2008:22:34
Οικονομικά κίνητρα χορηγούνται στο διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομίας και Απασχόλησης.

Για την θέσπιση των κινήτρων λήφθηκε υπόψη η ύπαρξη σημαντικού αριθμού εκκρεμών υποθέσεων που έχουν σχέση με την απονομή συντάξεων και την καταβολή των πάσης φύσεως παροχών του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, την απώλεια πόρων του από την εισφοροδιαφυγή και την έλλειψη προσωπικού.

Το ύψος του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου ορίζεται ανά κατηγορία υπαλλήλου ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 150 € μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, 200 € από 10 έτη υπηρεσίας μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, 250 € από 20 έτη υπηρεσίας και άνω.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: Τα παραπάνω ποσά μειωμένα κατά 20% αντίστοιχα.
γ) 500 € στους διοικητικούς υπαλλήλους, προϊσταμένους διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, τμημάτων και παραρτημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που μετακινούνται λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης, από την έδρα της οργανικής τους θέσης σε προβληματικές, παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές, πλην Κρήτης και Ρόδου, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους στη συγκεκριμένη θέση.

Το παραπάνω οικονομικό κίνητρο δεν χορηγείται σωρευτικά με το αντίστοιχο των περιπτώσεων α και β της παρούσας απόφασης.

Το κίνητρο περικόπτεται σε κάθε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία, εκτός από τις ημέρες κανονικής άδειας, ειδικών αδειών του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα, γονικής άδειας, συνδικαλιστικής άδειας και εκπαιδευτικής άδειας μικρής διάρκειας έως 15 εργασίμων ημερών. Η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/22 του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου για κάθε ημέρα απουσίας.

Κριτήρια για τη χορήγηση του οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας με βάση τους στόχους που τίθενται κάθε χρόνο από τη Διοίκηση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και το επιχειρησιακό του σχέδιο.

Ο έλεγχος και η διασφάλιση των αποτελεσμάτων διενεργούνται ως ακολούθως:
α) Η Διοίκηση του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καθορίζει κάθε χρόνο τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από κάθε οργανική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος κάθε οργανικής μονάδας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της συμμετοχής των υπαλλήλων στην επίτευξη των ως άνω στόχων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.
β) Η συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας βεβαιώνονται στις αρχές κάθε μήνα με πράξη του προϊσταμένου κάθε οργανικής μονάδας στην ειδική κατάσταση πληρωμής του οικονομικού κινήτρου, στην οποία συμπράττουν και οι προϊστάμενοι των υποκείμενων οργανικών μονάδων, οι οποίοι έχουν την ίδια ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
γ) Οι υπάλληλοι που δηλώνουν εγγράφως ότι δεν επιθυμούν να μετέχουν στη συστηματική αυτή προσπάθεια αύξησης της αποτελεσματικότητας, δεν δικαιούνται την παροχή αυτή του οικονομικού κινήτρου.
δ) Οι διατάξεις του ν. 3205/2003 δεν έχουν εφαρμογή για την παροχή του ως άνω κινήτρου.

Το παραπάνω κίνητρο, που υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδομάτων, δικαιούνται: α) οι τακτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και β) οι διοικητικοί υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Ίδρυμα και γ) οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στα γραφεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ιδρύματος.

Η ρύθμιση έρχεται με την απόφαση αρ. 2/1485/0022, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Β' αρ. 296/25.2.2008. Η δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται σε 28.200.000 ευρώ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΙΚΑ.


Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008

Προσαύξηση της άδειας υπαλλήλων σε παραμεθόριες περιoχές

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, υπέγραψε απόφαση με θέμα «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές».
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Προσαυξάνουμε την κανονική άδεια των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθορίων περιοχών ως ακολούθως:

1. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό Κυκλάδων κατά δύο (2) ημέρες.

2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.

3. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.

4. Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δυο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

5. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο, N.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

6. Η ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/10-12-1999 (ΦΕΚ 2173/Β/17-12-1999) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδεις των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές» καταργείται.

ΝΕΟ PORTAL www.metataxeis.gr


ΕΛΑΒΑ ΕΝΑ MAIL ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΟ PORTAL ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ www.metataxeis.gr ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ PORTAL ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΚΑΠΟΥ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙ. ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Σύντομο profile
Το metataxeis.gr / ( metatheseis.gr ) αποτελεί ένα ελεύθερο βήμα έκφρασης υπαλλήλων από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Τα μέλη του βήματος ( υπάλληλοι υπουργείων, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, υπάλληλοι λιμενικού, νοσηλευτές, υπάλληλοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι ΔΕΚΟ) μπορούν να αναζητούν και να σχολιάζουν τις αγγελίες ματατάξεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων από συναδέλφους ή από φορείς, να καταχωρούν αγγελίες μετατάξεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων στην περιοχή που ήδη υπηρετούν και ταυτόχρονα να δηλώνουν την περιοχή που επιθυμούν να μεταβούν, να έχουν πρόσβαση και να σχολιάζουν νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που αφορούν την υπηρεσιακή και μισθολογική τους κατάσταση. Να επιχειρηματολογούν σε υπηρεσιακά θέματα και να καταγγέλουν ή να επαινούν.