ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2008

Υπερωριακή εργασία μόνιμου διοικητικού προσωπικού του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για το έτος 2008

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 57 ΤΕΥΧΟΣ Β' /21-1-2008
Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα­σίας για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για το έτος 2008.

Για τον λόγο αυτό προκαλείται δαπάνη ποσού σαράντα εκατομμυρί­ων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκαοκτώ (40.213.518,00) περίπου που βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ έτους 2008.

Πιό συγκεκριμένα εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα­σίας για τους μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για το έτος 2008, ως εξής:

Υπερωριακή εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέ­χρι την 22η ώρα, για εννέα χιλιάδες οκτακόσιους σαράντα πέντε (9.845) διοικητικούς υπαλλήλους, επτά εκατομμύρια ογδόντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες (7.088.400) ώρες.

H ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των διοικητικών υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ προκύπτει από το γεγονός ότι το Ίδρυμα διέρχεται περίοδο μεταρρύθμισης με εισαγωγή νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του σε συνάρτηση με τις ευρισκόμενες σε εξέλιξη εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφορι­ακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κάθε μονάδας. Η κατα­νομή των παραπάνω ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: