ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τη σύσταση της 2ας Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «περί ελέγχου του καπνού και απαγόρευσης του καπνίσματος».
2. Τα Άρθ. 8, 13, 16 του Ν. 3420/ 2005 (ΦΕΚ 298, τ.Α΄, 06.12.05) «περί επικύρωσης της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού».
3. Το Άρθ. 3 του Ν. 3730/ 2008 (ΦΕΚ 262, τ.Α΄, 23.12.08) «περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ».
4. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το Αλκοόλ.
5. Την ανάγκη άμεσης έναρξης εφαρμογής των απαγορεύσεων του Αρθ. 3 Ν. 3730/2008 από 1ης.7.2009.
6. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν δημιουργείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
1. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του αρθ. 3 του Ν. 3730/2008 «Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 262/2008), επιτρέπεται να δημιουργηθεί χώρος για καπνίζοντες πελάτες στις ακόλουθες περιπτώσεις και βάσει των εξής προϋποθέσεων: Εφ’ όσον η συνολική επιφάνεια του καταστήματος, όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, έχει μικτό εμβαδόν μέχρι 70 τ.μ., (παρ. 3 αρθ. 3), η επιχείρηση δύναται να επιλέξει να λειτουργήσει αποκλειστικά, ως χώρος καπνιζόντων, με δήλωση του κατά νόμου υπευθύνου του καταστήματος στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Δημόσια Αρχή. Για τη λειτουργία του καταστήματος ως χώρου καπνιζόντων θα πρέπει να τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας του.
Η τροποποίηση αυτή προϋποθέτει, με την επιφύλαξη όλων των ισχυουσών διατάξεων, τα κάτωθι:
α. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει ή να εξοπλιστεί, με κατάλληλα και επαρκή μηχανήματα εξαερισμού και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Πρέπει να αναρτηθεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας στην πρόσοψη, αλλά και στο εσωτερικό ειδικό σήμα, που θα αναφέρει ότι «το κατάστημα είναι χώρος για καπνίζοντες». Τα καταστήματα τα οποία, δεν έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό ως καταστήματα καπνιζόντων, με την ανωτέρω διαδικασία υπόκεινται στην πλήρη απαγόρευση καπνίσματος, από την 1η Ιουλίου 2009.
2. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 τ.μ. έως και 300 τ.μ., δύνανται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων. Για τη δημιουργία του χώρου αυτού απαιτείται προηγούμενη αίτηση του υπεύθυνου λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, που χορηγεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και υποβολή όλων των αναγκαίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, δικαιολογητικών.
Ο χώρος καπνιζόντων πρέπει:
α. Να έχει κατά μέγιστο εμβαδό ίσο με το 30 % του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος.
β. Να είναι πλήρως διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κατάστημα.
γ. Να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα για τον εξαερισμό του και τον καθαρισμό του εσωτερικού του αέρα μηχανήματα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δ. Να έχει εμφανή επιγραφή τόσο στο εσωτερικό του, όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωριστικού του από το υπόλοιπο κατάστημα, ότι πρόκειται για χώρο καπνιζόντων. Σε όλο το υπόλοιπο κατάστημα πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία επιγραφές ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.
ε. Για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, σχετική μελέτη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων, καθώς και πλήρης κάτοψη και τοπογραφικό του καταστήματος. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος , παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση ανηλίκων στους χώρους καπνιζόντων. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των ανηλίκων στους ως άνω χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις ιδιωτικών εκδηλώσεων, ανεξάρτητα εάν συνοδεύονται από ενήλικες.
3. Κέντρα διασκέδασης, με ζωντανή έγχορδη μουσική, άνω των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) δύνανται να δημιουργούν χώρο για καπνίζοντες, με εμβαδό ίσο, κατά μέγιστο, με το 40% του συνολικού χώρου του καταστήματος. Ο χώρος καπνιζόντων διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό που έχει ελάχιστο ύψος δύο (2) μέτρα.
Ο εξαερισμός του χώρου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 2 της παρούσης. Εκτός του χώρου καπνιζόντων ο υπεύθυνος λειτουργίας του κέντρου πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα όπως η τοποθέτηση επιγραφών, η μη ύπαρξη σταχτοδοχείων και η ενημέρωση από το προσωπικό για να τονιστεί ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Η χορήγηση της άδειας για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων, με επακριβή καθορισμό αυτού, γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Δημόσιας Αρχής, κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου λειτουργίας του κέντρου, υποβολής των δικαιολογητικών και βάσει των όρων που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 της παρούσης.
4. Οι επιχειρήσεις καζίνο, διέπονται από το Ν.2206/1994 και οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες παιχνιδιού, θα καθορισθούν κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Στους υπόλοιπους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν μέσα στο καζίνο, καθώς και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, πλοία και τρένα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, ως προς τους όρους εφαρμογής της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος. Στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υγιεινής των καζίνο και του συνόλου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, απαγορεύεται το κάπνισμα.
5. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, που δεν έχουν άδεια δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, υπάγονται στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού. Στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του νόμου, δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους, ακόμη και αν καλύπτονται με σκέπαστρο. Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν σε εμφανή σημεία του καταστήματος επιγραφές για την απαγόρευση του καπνίσματος, να αποσύρουν το σύνολο των σταχτοδοχείων, να ενημερώνουν τους πελάτες για την απαγόρευση και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την απομάκρυνση των πελατών που παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.
6. Αρμόδια αρχή, πέραν των όσων καθορισθούν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3730/ 2008, για τον έλεγχο των παραβάσεων που αφορούν στη κατανάλωση προϊόντων καπνού σε χώρους που εμπίπτουν στην απαγόρευση του καπνίσματος, είναι ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας). Τους Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3730/ 2008. Οι Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο, την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων στους κατά νόμο υπεύθυνους, θα καθορισθούν με την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3730/ 2008, Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
7. Στους χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Εξαιρούνται τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας, καθώς για τους ασθενείς τους αποκλειστικά, δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους.
8. Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 (πενήντα) εργαζόμενους.
β. Οι χώροι για καπνίζοντες, σε καμία περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδό των χώρων καπνιζόντων θα καθορισθεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης.
γ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής.
ε. Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στο εσωτερικό εμφανείς επιγραφές, ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων.
στ. Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων, θα υπάγονται στην πλήρη απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
Από την 01/09/2009 απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Η διαφήμιση προιόντων καπνού επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προιόντων καπνού.

Η παρούσα απόφαση επικαιροποιείται την 01/01/2010, με βάση την κτηθείσα εμπειρία και στην κατεύθυνση υλοποίησης των σκοπών του νόμου, εφαρμογής της αντικαπνιστικής πολιτικής και αποτελεσματικής προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

απαγόρευση του καπνίσματος - Ο νέος νόμος με μια ματιά

Μέχρι τώρα στην χώρα μας τα μέτρα για την απαγόρευση του καπνίσματος ήταν αποσπασματικά και συνήθως μη εφαρμόσιμα. Θεσπίζεται πλέον ένας Νόμος που δεν απαγορεύει απλώς το κάπνισμα, αλλά σε συνδυασμό με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αλλάζει τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τα κύρια σημεία του Νόμου είναι τα εξής:

  • Απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους
  • Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα αεροδρόμια και όλους τους σταθμούς μεταφορικών μέσων και στα ίδια τα μέσα μεταφοράς , στα κυλικεία κ.λ.π.
  • Δύνανται να διαμορφώνονται ειδικοί χώροι καπνιζόντων που διαχωρίζονται από την υπόλοιπη αίθουσα και έχουν ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού.
  • Ειδικά για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού έως 70 τ.μ. μπορούν να χαρακτηριστούν, στην άδεια λειτουργίας του ως καταστήματα αποκλειστικά για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες.
  • Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ.
  • Πρόστιμο: Α. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας και σε όποιον πουλά προϊόντα καπνού σε ανηλίκους, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης έως 1.000 € κατά την 1η διαπίστωση, έως 2.000 € με την δεύτερη παράβαση, απαγόρευση της πώλησης προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών ή αν δεν πωλούν τα παραπάνω πρόστιμο έως 20.000 € στην τρίτη παράβαση, σε περίπτωση και τέταρτης παράβασης οριστική ή προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
  • Πρόστιμο: Β. Σε κάθε άλλον παραβάτη του Νόμου πρόστιμο έως 500€ ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.
Αποστολή του Νόμου δεν είναι η απαγόρευση αλλά η πρόληψη και η προστασία της υγείας των Ελλήνων.


ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ - ΑΠΟ 01-07-2009 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ


ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕ-ΙΚΑ

ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΔΕΔΥ
(ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2009
Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΕ - ΙΚΑ
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΝΤΑΜΠΛΟΥΧΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ & ΚΥΠΕΛΛΟ)


Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά άντε και πρωταθλητές Ευρώπης!!!

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

Ευνοϊκότερο καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς ΙΚΑ


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ
«ANAΣA» σε χιλιάδες επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα δίνει νομοσχέδιο του Yπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπου υιοθετείται ρύθμιση οφειλών κατά επιχείρηση. Στο σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί στα Θερινά Tμήματα της Βουλής και έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μεταξύ άλλων καθιερώνεται ευνοϊκότερο και πιο ευέλικτο καθεστώς όσον αφορά τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς το Iδρυμα. Παράλληλα, περιλαμβάνει επέκταση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους γήρατος, που απαιτείται συνεχή επίβλεψη, αναστολή εισφορών για τις επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, ενώ συστήνεται ειδική υγειονομική επιτροπή που θα εξετάζει τις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Εσόδων, η οποία μετά από αίτηση της κάθε επιχείρησης θα μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών πέρα από τις ισχύουσες διατάξεις, αν από τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης που προσκομίζει ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ.

Ειδικότερα, η Ειδική Επιτροπή Εσόδων θα αποτελείται:

– από τον εκάστοτε γενικό γραμματέα του Yπουργείου Απασχόλησης, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν υποδιοικητή του ΙΚΑ,

– τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Aσφαλιστικών Yπηρεσιών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Oικονομοτεχνικών Yπηρεσιών,

– έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

– έναν εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του Ιδρύματος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τη ΓΣΕΕ για τρία εξάμηνα,

– έναν εκπρόσωπο φορέα εργοδοτών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η επιλογή των εκπροσώπων των εργοδοτών γίνεται από τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πρόταση του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ.

Η Ειδική Eπιτροπή Eσόδων μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, αν από τα οικονομικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης που προσκομίζει ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι μόνο κατ'Α αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ.

Για τους ίδιους λόγους, η Επιτροπή, μετά από αίτημα του οφειλέτη, εφόσον αυτός είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές, μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αίτια, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού χωρίς τους τιθέμενους περιορισμούς από σχετικές διατάξεις.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ιδίως:

– τη μείωση του ποσού της προκαταβολής,

– την αύξηση του αριθμού των δόσεων,

– την επαναφορά σε ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης και μέχρι δύο φορές κατ'Α ανώτατο όριο,

– τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας με μείωση του ποσοστού παρακράτησης σε περίπτωση δανειοδότησης από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα,

– τη μείωση του παρακρατούμενου ποσού σε περίπτωση είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ευρύτερο δημόσιο τομέα,

– την αναστολή της επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσιακών στοιχείων οφειλετών με διάφορους όρους.

Με απόφαση του διευθυντή του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ ή του διευθυντή του οικείου ταμείου είσπραξης εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 48 με την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής. Ωστόσο, με απόφαση της Επιτροπής Aναστολών παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης μέχρι 60 δόσεων, αφού ληφθούν υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων και η διασφάλιση της οφειλής.

Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται κλιμακωτά και αθροιστικά επί της συνολικής οφειλής ως ακολούθως:

– για ποσό συνολικής οφειλής μέχρι 100.000, ποσοστό 6%,

– για ποσό από 100.001- 300.000, ποσοστό 5%,

– για ποσό από 300.001 και άνω, ποσοστό 4%.

Να σημειωθεί ότι κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ο οφειλέτης δεν τήρησε προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί μετά από ένα τρίμηνο από την έκδοσή της, και σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού πριν από την παρέλευση τριμήνου, να ζητήσει από το αρμόδιο όργανο για δεύτερη φορά ρύθμιση. Αν δεν τηρηθούν οι όροι της νέας ρύθμισης επισπεύδεται η διαδικασία για κήρυξη της επιχείρησης σε κατάσταση πτώχευσης αν προηγουμένως δεν εξοφληθεί η οφειλή από τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων μέτρων είσπραξης. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση με καταβολή έως 48 δόσεων παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή κατά 10%, ενώ αν εξοφληθεί η συνολική εφάπαξ οφειλή παρέχεται έκπτωση κατά 20% επί των πρόσθετων τελών.

Συνολικά, το σχέδιο νόμου θα έχει τους εξής στόχους:

– Tον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την ολοκλήρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ.

– Η διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του Ιδρύματος, καταπολεμώντας την εισφοροδιαφυγή και αυξάνοντας τα έσοδα του ΙΚΑ.

– Την αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας με σύγχρονο, διαφανή και νόμιμο τρόπο, στη βάση του νομικού πλαισίου που το υπουργείο έχει χαράξει.

– Την αξιοποίηση και την αναβάθμιση, τη στελέχωση και την επιμόρφωση του διοικητικού, του υγειονομικού και του ιατρικού προσωπικού του Ιδρύματος.

– Την αναβάθμιση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να γίνει το ΙΚΑ πιο ευέλικτο, πιο ανθρώπινο και πιο φιλικό προς τους ασφαλισμένους.

Aλλα ασφαλιστικά θέματα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι τα παρακάτω:

Κυρώσεις για οικειοθελή αποχώρηση μισθωτού: Σε περίπτωση που ο εργοδότης δηλώσει οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου και δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο, επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη ύψους 500.000 ευρώ, όταν η αναγγελία πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο των 8 ημερών και ποσό 1.000 ευρώ όταν η αναγγελία γίνει μετά την πάροδο ενός μήνα από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε.

Επέκταση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους λόγω γήρατος: Η προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους συνταξιούχους επεκτείνεται και στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, εφόσον βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου ανθρώπου.

Η προσαύξηση αυτή χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος των ενταχθέντων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Tαμείων, καθώς και στους συνταξιούχους του τομέα ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του κλάδου κύριας ασφάλισης του Eνιαίου Tαμείου Aσφάλισης Προσωπικού Mέσων Mαζικής Eνημέρωσης, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι.

Αναστολή εισφορών, λόγω καταστροφών: Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες από τις αιτίες αυτές, καθώς και από επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες από βίαια γεγονότα, ρυθμίζονται ως εξής:

– οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές κεφαλαιοποιούνται,

– αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς για έξι μήνες,

– οι εισφορές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες των 36.

Παροχές ασθένειας: Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται των παροχών ασθενείας σε χρήμα, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά δέκα κάθε έτος και μέχρι τις 120. Προκειμένου για οικοδόμους οι 80 ημέρες αυξάνονται από την 1.1.2009 ανά δέκα κάθε έτος και μέχρι τις 100.

Μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό: Σε περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων για τις οποίες εγκρίνεται η μετάβαση στο εξωτερικό από τα αρμόδια όργανα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καλύπτει τη δαπάνη της μεταμόσχευσης, τη δαπάνη ενός μηνός προμετασχευτικού ελέγχου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία ορίζεται από τις οικείες διατάξεις. Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε χώρες της Ε.Ε. οι πιο πάνω δαπάνες καλύπτονται μόνο αν έχουν εφοδιαστεί με το κοινοτικό έντυπο Ε112. Πλέον των πιο πάνω, καλύπτεται και η δαπάνη εγγραφής στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Παράλληλα, συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια να γνωματεύει επί θεμάτων νοσηλείας στο εξωτερικό, ασθενών ασφαλισμένων, ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ.

Η εν λόγω επιτροπή θα είναι αρμόδια για τη:

– γνωμοδότηση ύστερα από ένσταση κατά απορριπτικών αποφάσεων των ειδικών υγειονομικών επιτροπών για τη νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων όλων των φορέων και κλάδων ασθενείας που εποπτεύει η ΓΓΚΑ,

– παροχή προτάσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τον υπουργό Απασχόλησης επί θεμάτων νοσηλείας στο εξωτερικό.

Αργυρώ Μαυρούλη

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009


Μια καλή προσπάθεια έκανε ο σύλλογος εργαζομένων στο ΙΚΑ Ν. Αττικής και Νήσων
δημιούργησε ένα νέο δυκτιακό τόπο
http://www.seika.gr

Ευχόμαστε καλή αρχή και ελπίζουμε να αναπτυχθεί η σελίδα και να προσφέρει άμεση ενημέρωση για διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν όλους τους συναδέλφους και να μην είναι απλά μια ιστοσελίδα που απλά θα υπάρχει στον κυβερνοχώρο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ"


ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 172
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
"Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ"
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009

ΣΗΜΕΡΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.
ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ.
ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΟ,
ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους απο 01-07-09

Από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 (28-04-09)
Από το κεντρικό μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ (01-06-09)


...ελπίζω να μην βγούμε όλοι στα μπαλκόνια γιατί...


Εγκύκλιος για την απαγόρευση του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟΕγκύκλιο με θέμα: "Απαγόρευση καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες" υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Η εγκύκλιος στάλθηκε προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού όλων των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών των Υπουργείων και των Περιφερειών, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και το κείμενό της έχει ως εξής:

"Σας ενημερώνουμε ότι από 1ης Ιουλίου 2009 εφαρμόζεται η απαγόρευση του καπνίσματος, μεταξύ άλλων και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α’/23.12.2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».

Δεδομένου ότι ο νόμος επιβάλει τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων που κυμαίνονται από 50 έως 500 ευρώ, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το προσωπικό όλων των υπηρεσιών σας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου, ειδικότητας και βαθμού, ότι από 1ης Ιουλίου 2009 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των υπηρεσιών. Περαιτέρω, να τους γνωστοποιηθεί ότι η παραβίαση της απαγόρευσης αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του κάθε φορέα (π.χ. Υπαλληλικό Κώδικα, Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων κ.λπ.).

Εφεξής το κάπνισμα θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία πρόκειται να εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης (άρθρο 3, παρ. 1). Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η προετοιμασία όλων των δημοσίων υπηρεσιών και η λήψη μέτρων, ώστε από την 1 Ιουλίου 2009 να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Ν. 3730/08 (ΦΕΚ 262 Α’)".


Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Διαμαρτυρία εργαζομένων ΙΚΑ

Διαβάσαμε στο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου πραγματοποίησαν χθες εργαζόμενοι του Ιδρύματος, καταγγέλλοντας την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή όπου καλούνται να εργαστούν.

Οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ υποστηρίζουν ότι κινδυνεύει η ασφάλειά τους αλλά και η υγεία τους εξαιτίας της υποβάθμισης που υφίσταται η περιοχή.
Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας τους έθεσαν και το εγκαταλελειμμένο κτίριο του παλιού Εφετείου στην οδού Σωκράτους, όπου διαβιούν εκατοντάδες μετανάστες υπό άθλιες συνθήκες, για τους οποίους και ζήτησαν μια αξιοπρεπή λύση.