ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

Ευνοϊκότερο καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς ΙΚΑ


ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ
«ANAΣA» σε χιλιάδες επιχειρήσεις που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα δίνει νομοσχέδιο του Yπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπου υιοθετείται ρύθμιση οφειλών κατά επιχείρηση. Στο σχέδιο νόμου, που αναμένεται να κατατεθεί στα Θερινά Tμήματα της Βουλής και έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μεταξύ άλλων καθιερώνεται ευνοϊκότερο και πιο ευέλικτο καθεστώς όσον αφορά τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς το Iδρυμα. Παράλληλα, περιλαμβάνει επέκταση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους γήρατος, που απαιτείται συνεχή επίβλεψη, αναστολή εισφορών για τις επιχειρήσεις που έχουν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, ενώ συστήνεται ειδική υγειονομική επιτροπή που θα εξετάζει τις περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων στο εξωτερικό.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Εσόδων, η οποία μετά από αίτηση της κάθε επιχείρησης θα μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών πέρα από τις ισχύουσες διατάξεις, αν από τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης που προσκομίζει ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ.

Ειδικότερα, η Ειδική Επιτροπή Εσόδων θα αποτελείται:

– από τον εκάστοτε γενικό γραμματέα του Yπουργείου Απασχόλησης, ως πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν υποδιοικητή του ΙΚΑ,

– τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Aσφαλιστικών Yπηρεσιών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Oικονομοτεχνικών Yπηρεσιών,

– έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,

– έναν εκπρόσωπο των ασφαλισμένων του Ιδρύματος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τη ΓΣΕΕ για τρία εξάμηνα,

– έναν εκπρόσωπο φορέα εργοδοτών, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η επιλογή των εκπροσώπων των εργοδοτών γίνεται από τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πρόταση του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ.

Η Ειδική Eπιτροπή Eσόδων μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τη ρύθμιση των οφειλόμενων εισφορών κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, αν από τα οικονομικά δεδομένα και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης που προσκομίζει ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι μόνο κατ'Α αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η εξόφληση των οφειλών προς το ΙΚΑ.

Για τους ίδιους λόγους, η Επιτροπή, μετά από αίτημα του οφειλέτη, εφόσον αυτός είναι συνεπής στους όρους της ρύθμισης και δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές, μπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αίτια, εκτιμώντας ελεύθερα το ύψος του παρακρατούμενου ποσού χωρίς τους τιθέμενους περιορισμούς από σχετικές διατάξεις.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ιδίως:

– τη μείωση του ποσού της προκαταβολής,

– την αύξηση του αριθμού των δόσεων,

– την επαναφορά σε ρύθμιση, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης και μέχρι δύο φορές κατ'Α ανώτατο όριο,

– τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας με μείωση του ποσοστού παρακράτησης σε περίπτωση δανειοδότησης από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα,

– τη μείωση του παρακρατούμενου ποσού σε περίπτωση είσπραξης χρημάτων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ευρύτερο δημόσιο τομέα,

– την αναστολή της επισπευδόμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά περιουσιακών στοιχείων οφειλετών με διάφορους όρους.

Με απόφαση του διευθυντή του οικείου περιφερειακού ή τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ ή του διευθυντή του οικείου ταμείου είσπραξης εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 48 με την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών και προκαταβολής. Ωστόσο, με απόφαση της Επιτροπής Aναστολών παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης μέχρι 60 δόσεων, αφού ληφθούν υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων και η διασφάλιση της οφειλής.

Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται κλιμακωτά και αθροιστικά επί της συνολικής οφειλής ως ακολούθως:

– για ποσό συνολικής οφειλής μέχρι 100.000, ποσοστό 6%,

– για ποσό από 100.001- 300.000, ποσοστό 5%,

– για ποσό από 300.001 και άνω, ποσοστό 4%.

Να σημειωθεί ότι κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν ο οφειλέτης δεν τήρησε προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί μετά από ένα τρίμηνο από την έκδοσή της, και σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού πριν από την παρέλευση τριμήνου, να ζητήσει από το αρμόδιο όργανο για δεύτερη φορά ρύθμιση. Αν δεν τηρηθούν οι όροι της νέας ρύθμισης επισπεύδεται η διαδικασία για κήρυξη της επιχείρησης σε κατάσταση πτώχευσης αν προηγουμένως δεν εξοφληθεί η οφειλή από τη λήψη αναγκαστικών ή άλλων μέτρων είσπραξης. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση με καταβολή έως 48 δόσεων παρέχεται έκπτωση επί των πρόσθετων τελών που αντιστοιχούν στην οφειλή κατά 10%, ενώ αν εξοφληθεί η συνολική εφάπαξ οφειλή παρέχεται έκπτωση κατά 20% επί των πρόσθετων τελών.

Συνολικά, το σχέδιο νόμου θα έχει τους εξής στόχους:

– Tον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την ολοκλήρωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ.

– Η διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας του Ιδρύματος, καταπολεμώντας την εισφοροδιαφυγή και αυξάνοντας τα έσοδα του ΙΚΑ.

– Την αξιοποίηση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας με σύγχρονο, διαφανή και νόμιμο τρόπο, στη βάση του νομικού πλαισίου που το υπουργείο έχει χαράξει.

– Την αξιοποίηση και την αναβάθμιση, τη στελέχωση και την επιμόρφωση του διοικητικού, του υγειονομικού και του ιατρικού προσωπικού του Ιδρύματος.

– Την αναβάθμιση των υπηρεσιών, έτσι ώστε να γίνει το ΙΚΑ πιο ευέλικτο, πιο ανθρώπινο και πιο φιλικό προς τους ασφαλισμένους.

Aλλα ασφαλιστικά θέματα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι τα παρακάτω:

Κυρώσεις για οικειοθελή αποχώρηση μισθωτού: Σε περίπτωση που ο εργοδότης δηλώσει οικειοθελή αποχώρηση εργαζομένου και δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο, επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη ύψους 500.000 ευρώ, όταν η αναγγελία πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο των 8 ημερών και ποσό 1.000 ευρώ όταν η αναγγελία γίνει μετά την πάροδο ενός μήνα από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε.

Επέκταση του επιδόματος απόλυτης αναπηρίας στους συνταξιούχους λόγω γήρατος: Η προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους συνταξιούχους επεκτείνεται και στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, εφόσον βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου ανθρώπου.

Η προσαύξηση αυτή χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος των ενταχθέντων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Tαμείων, καθώς και στους συνταξιούχους του τομέα ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του κλάδου κύριας ασφάλισης του Eνιαίου Tαμείου Aσφάλισης Προσωπικού Mέσων Mαζικής Eνημέρωσης, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι.

Αναστολή εισφορών, λόγω καταστροφών: Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες από τις αιτίες αυτές, καθώς και από επιχειρήσεις ή εργοδότες που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες από βίαια γεγονότα, ρυθμίζονται ως εξής:

– οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές κεφαλαιοποιούνται,

– αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς για έξι μήνες,

– οι εισφορές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες των 36.

Παροχές ασθένειας: Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται των παροχών ασθενείας σε χρήμα, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων που ορίζονται, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά δέκα κάθε έτος και μέχρι τις 120. Προκειμένου για οικοδόμους οι 80 ημέρες αυξάνονται από την 1.1.2009 ανά δέκα κάθε έτος και μέχρι τις 100.

Μεταμοσχεύσεις στο εξωτερικό: Σε περιπτώσεις μεταμοσχεύσεων για τις οποίες εγκρίνεται η μετάβαση στο εξωτερικό από τα αρμόδια όργανα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καλύπτει τη δαπάνη της μεταμόσχευσης, τη δαπάνη ενός μηνός προμετασχευτικού ελέγχου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη η οποία ορίζεται από τις οικείες διατάξεις. Για τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε χώρες της Ε.Ε. οι πιο πάνω δαπάνες καλύπτονται μόνο αν έχουν εφοδιαστεί με το κοινοτικό έντυπο Ε112. Πλέον των πιο πάνω, καλύπτεται και η δαπάνη εγγραφής στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση.

Παράλληλα, συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΓΓΚΑ) Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια να γνωματεύει επί θεμάτων νοσηλείας στο εξωτερικό, ασθενών ασφαλισμένων, ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας ΓΓΚΑ.

Η εν λόγω επιτροπή θα είναι αρμόδια για τη:

– γνωμοδότηση ύστερα από ένσταση κατά απορριπτικών αποφάσεων των ειδικών υγειονομικών επιτροπών για τη νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων όλων των φορέων και κλάδων ασθενείας που εποπτεύει η ΓΓΚΑ,

– παροχή προτάσεων συμβουλευτικού χαρακτήρα προς τον υπουργό Απασχόλησης επί θεμάτων νοσηλείας στο εξωτερικό.

Αργυρώ Μαυρούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια: