ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ. 2008)


ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2008».
Σχετ :Οι με αρ. 9/98, 29/00, 2/04 Εγκύκλιοι.

Σας κοινοποιούμε την με αρ.Φ.11321/5250/439/3.6.08 Υπουργική απόφαση, που ρυθμίζει την χορήγηση και την αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/08 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, καθορίζονται τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια που θα ισχύουν για το έτος 2008.
Συγκεκριμένα :
Α. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., που θα καταβάλλεται στους δικαιούχους για το έτος 2008, κυμαίνεται από 230,00 ευρώ έως 57,50 ευρώ κατά μήνα και χορηγείται ανάλογα με τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις, καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έτους 2006.
Β. Αναπροσαρμόζονται τα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων, με βάση τη μεταβολή του εισοδήματος που προέρχεται από την αύξηση του πλήρους κατωτάτου ορίου κύριας σύνταξης, χωρίς προσαυξήσεις και διαμορφώνονται για το έτος 2008 ως εξής:
Β1. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς , ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, στο ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (7750, 42 ευρώ).
Β2. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (9.042,16 ευρώ).
Β3. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (14.070,73 ευρώ).
Γ. Για το έτος 2008, αποδεικτικό για τα εισοδηματικά κριτήρια θα αποτελέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2007, το οποίο αφορά εισοδήματα έτους 2006 .
Δ. Η νέα κλιμάκωση στο ποσό του Ε.ΚΑ.Σ., με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ. λ. π.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα, για το έτος 2008 ως εξής:
Ποσά εισοδήματος από συντάξεις κ.λ.π. Ποσά Ε.Κ.Α.Σ
Μέχρι 7058,41 ευρώ 230,00 ευρώ
Από 7058,42 μέχρι 7335,25 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 7335,26 μέχρι 7519,74 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 7519,75 μέχρι 7750,42 ευρώ 57,50 ευρώ
Για εισοδήματα που υπερβαίνουν το ποσό των 7750,43 ευρώ δεν χορηγείται επίδομα.
Το νέο ποσό Ε..Κ.Α.Σ. καθώς και τα αναδρομικά από 1/1/08 θα καταβληθούν στους δικαιούχους με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου στις 22/7/08, τα δε ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν αχρεώστητα , από 1/1/08, σε όλους τους κατά την 31/12/07 δικαιούχους δεν θα αναζητηθούν.
Αντίθετα, σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθεί ότι χορηγήθηκε μικρότερο ποσό Ε.Κ.Α.Σ. από 1/1/08, από αυτό που ορίζεται στην κοινοποιούμενη Υπουργική απόφαση , θα καταβληθεί αναδρομικά από 1/1/08 η διαφορά.
Τέλος σας επισημαίνουμε ότι α) τα ποσά τα οποία επεστράφησαν στους συνταξιούχους και αφορούσαν κρατήσεις υπέρ Λ.Α.Φ.Κ.Α. δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων και β) το Ε.Κ.Α.Σ. δεν θα καταβληθεί αυτόματα στις περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας (60ο) μετά τον μήνα καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ. μηχανογραφικά δηλ. τον 8/2008 καθώς και στις περιπτώσεις που δεν έχει αναγγελθεί μήνας γέννησης παρά μόνο έτος και σύμφωνα μ΄ αυτό συμπληρώνουν προϋποθέσεις σε κάποιο μήνα του 2008.
Για τις περιπτώσεις αυτές θα σταλούν καταστάσεις ανά Υποκ/μα.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει μετά από έλεγχο των στοιχείων του φακέλου για τη διαπίστωση της ηλικίας τους και ειδικότερα του μήνα γέννησης , να προβείτε εκ νέου σε αναγγελία, για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Την Εγκύκλιο ΙΚΑ 48/2008 θα την βρείτε ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια: