ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

ΦΕΚ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 4Κ/2006

ΦΕΚ 937 - 15/11/2007

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), των ειδικοτήτων TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) − ΕΤΑΜ και λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου τομέα, ο οποίος κυρώθηκε με την υπ’αριθμ. 2969/1.11.2007 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4Κ/2006 Προκήρυξη (Φ.Ε.Κ. 261/4.7.2006, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.).

Εδώ μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ 937

Δεν υπάρχουν σχόλια: