ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

Το προφίλ των νέων Ταμείων

ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΣΤΟ:
Το προφίλ των νέων Ταμείων
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ

Ο νέος Ν. 3655/2008 χωρίζεται σε δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος αφορά τη διοικητική αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα στα άρθρα 1-140 προβλέπεται η ένταξη των κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, κατηγοριών εργαζομένων, αφενός στους υφιστάμενους φορείς, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει Κεφ Α΄), Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ του Ν. 2676/1999-Κεφ Α΄), Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ του Ν. 3029/2002-Κεφ Ε΄), Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ του Ν. 2676/1999, Κεφ. Η΄), Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ του Β.Δ. 3/13-7-1936- Κεφ. ΙΑ΄) και Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ του Ν. 2768/1999-Κεφ. ΙΒ΄), αφετέρου δε στους συνιστώμενους, Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ-κεφ Γ΄), Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-Κεφ. Δ΄), Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ, Κεφ. Στ΄), Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ-Κεφ Ζ΄), Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ-Κεφ. Θ΄), Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ-Κεφ. Ι΄).
Εντάξεις Ταμείων σε υφιστάμενους φορείς
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων σύνταξης και υγείας μισθωτών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ειδικότερα:
Τα άρθρα 1 και 2 ορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής ένταξης από 1η Οκτωβρίου (1η του τέταρτου μήνα μετά τον μήνα δημοσίευσης των νόμων) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
● Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠΗΣΑΠ)
● Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΕΤΕ)
● Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΤΕ)
● Ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.Ε)
● Ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ-ΕΤΒΑ)
Στο άρθρο 2 παρ. 1 εδ. β΄ Ν. 3655/2008 ορίζεται ότι: «Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω ταμείων και κλάδων σύνταξης, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εξακολουθούν να διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και τις διατάξεις των νόμων αυτών».
Η διάταξη αυτή δεν είναι ειλικρινής, διότι στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 11 ορίζεται ότι: «Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 6, 8, 9 του άρθρου 143, των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 144 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 145 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» Οι ρυθμίσεις αυτές (κεφ. ΙΕ΄, ειδικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης) αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης για τις μητέρες κατά 5 χρόνια, για τους εργαζόμενους στην κατηγορία Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αυξάνουν επίσης τα όρια συνταξιοδότησης.
Επίσης, το άρθρο 146 που αφορά τις επικουρικές συντάξεις και βάζει πλαφόν 20% επηρεάζει άμεσα τις συντάξιμες αποδοχές των υποχρεωτικά εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στις παρ. 3 μέχρι 8 του άρθρου 2 του Ν. 3655/2008 ρυθμίζονται θέματα οικονομικής φύσης. Στην παρ. 3 ρυθμίζονται τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου εργοδότη, για τα ειδικά Ταμεία που εντάσσονται και στα οποία ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι πληρώνουν μεγαλύτερες εισφορές από τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι εισφορές αυτές, «για τους μέχρι και την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους των ως άνω Ταμείων και κλάδων, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μια δεκαετία, αρχής γενομένης από 1.1.2013 μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα στο ΙΚΑΕΤΑΜ».
Η ρύθμιση αυτή αφού εντάσσει υποχρεωτικά και άμεσα τα ειδικά Ταμεία και τους κλάδους στο ΙΚΑΕΤΑΜ, άμεσα έπρεπε να προσαρμόσει και τις εισφορές με αυτές των ασφαλισμένων στο ΙΚΑΕΤΑΜ. Εξάλλου αυτό πρόβλεπε και ο προγενέστερος Νόμος 3029/2002 στην περίπτωση της ένταξης των ειδικών Ταμείων στο ΙΚΑ/ ΕΤΑΜ.
Η αρχή της ανταποδοτικότητας σημαίνει ότι οι εισφορές που καταβάλλεις και ο χρόνος εργασίας προσδιορίζουν και τις παροχές σου. Δεν είναι δίκαιο να δίνεις περισσότερες εισφορές στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για μια δεκαετία και μάλιστα αρχής γενομένης από το 2013 (δηλαδή 15ετία) και να απολαμβάνεις λιγότερες παροχές. Με το άρθρο 3 εντάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
● Ο Κλάδος σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ)
Ο εντασσόμενος κλάδος θα αποτελεί «Αυτοτελή Τομέα» στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με εφαρμογή των ισχυουσών για τον κλάδο διατάξεων, και θα αποκαλείται «Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού- Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΤΑΠ-ΔΕΗ) (άρθρο 3)
Με το άρθρο 4 εντάσσονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι κλάδοι ασθένειας
● Του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ)
● Του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) Για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΑΞΥ κατά την ένταξη του κλάδου ασθένειας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή που θα ασφαλιστούν αργότερα, και στα μέλη της οικογένειάς τους, δημιουργείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων».
ΟΑΕΕ
Με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 24 ρυθμίζονται θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων σύνταξης και υγείας ελεύθερων επαγγελματιών στον ΟΑΕΕ και συνίσταται σε αυτόν κλάδος επικουρικής σύνταξης, στον οποίο γίνονται περαιτέρω εντάξεις Ταμείων.
Ειδικότερα:
Με τα άρθρα 7, 8 και 9 εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ:
● Ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ)
● Το Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων ● Οι αυτοαπασχολούμενοι (αναβάτες και προπονητές) που είναι ασφαλισμένοι κατά κύρια ασφάλιση στο Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ)
Ο κλάδος σύνταξης του ΤΑΝΠΥ εντάσσεται ως «Αυτοτελής Τομέας» στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και θα αποκαλείται «Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων». Το ενεργητικό- παθητικό και η περιουσία του εντασσόμενου κλάδου περιέρχεται στον ΟΑΕΕ και όχι στον νέο Τομέα.
Το άρθρο 10 ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη διοικητική οργάνωση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, όπου ρυθμίζεται η δημιουργία «και μιας (1) Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών του ΤΑΝΠΥ με έδρα τον Πειραιά». (άρθρο 10 παρ.1)
Με το άρθρο 11 προβλέπεται η ένταξη στον κλάδο ασθένειας του ΟΑΕΕ:
● Των ασφαλισμένων του εντασσόμενου Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων και
● Των ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΝΠΥ Με το άρθρο 12 συνίσταται στον ΟΑΕΕ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Με το άρθρο 20 εντάσσονται στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, ως «τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος»:
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών και
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων

Συνιστώμενοι φορείς
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 38 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ, του ΤΝ και λοιπών Ταμείων υγείας και προνοίας εργοληπτών δημοσίων έργων και νομικών, στο νέο Ταμείο που συνίσταται ως «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)».
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 25 συνίσταται το «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων» (ΕΤΑΑ). Το ΕΤΑΑ έχει τέσσερεις κλάδους: κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, προνοίας και υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΕΤΑΑ εντάσσονται ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, τα αντίστοιχα Ταμεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για μηχανικούς, ιατρούς και νομικούς.
Πρόκειται για τις εξής εντάξεις:
● Στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ εντάσσονται οι κλάδοι κύριας ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ και του ΤΝ.
● Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ εντάσσονται οι κλάδοι επικουρικής ασφάλισης του ΤΣΜΕΔΕ, του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) του ΤΝ.
● Στον κλάδο προνοίας του ΕΤΑΑ εντάσσονται ο κλάδος εφάπαξ παροχών του ΤΣΜΕΔΕ, οι κλάδοι προνοίας του ΤΣΑΥ, του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ), του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ), του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ), του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ), του ΤΑΣ, καθώς και το Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ).
● Στον κλάδο υγείας του ΕΤΑΑ εντάσσονται οι κλάδοι υγείας του ΤΣΜΕΔΕ, του ΤΣΑΥ, του ΤΠΔΑ, του ΤΠΔΠ και του ΤΠΔΘ, το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) και ο κλάδος ασθενείας του ΤΑΣ.
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΜΕ (ΕΤΑΠ ΜΜΕ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 39 έως και 51 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για την ασφάλιση εργαζομένων στον τομέα της ενημέρωσης στο νέο Ταμείο που συνίσταται ως «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)». Ειδικότερα: Με το άρθρο 39 συνίσταται το «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει 4 κλάδους: κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας, υγείας και ανεργίας & δώρου. Σε κάθε κλάδο του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντάσσονται ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, τα αντίστοιχα Ταμεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για δημοσιογράφους, ιδιοκτήτες ημερήσιου και περιοδικού Τύπου, εφημεριδοπώλες και τεχνικούς Τύπου.
Με τον τρόπο αυτό εντάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι κλάδοι:
● Του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ)
● Του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ)
● Του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠΑ)
●Του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ)
● Του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ)
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 52 έως 57 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για την ασφάλιση μισθωτών με κύριο φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΤΕΑΜ.
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 52 εντάσσονται στο ΕΤΕΑΜ:
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ).
● Το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) ως προς τους κατ΄ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
● Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΠΑΕΤ).
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΑΙΤ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 69 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για την επικουρική ασφάλιση μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που έχουν κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο νέο Ταμείο που συνίσταται ως «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ).
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 58 συνίσταται το «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα». Σε αυτό εντάσσονται ως τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος:
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ)
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ)
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ)
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Α.Ε. Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ)
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ)
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ)
● Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)
● Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ).
● Ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 70 έως 83 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για την επικουρική ασφάλιση και τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις ιδιωτικές τράπεζες, στο νέο Ταμείο που συνίσταται ως Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 70 συνίσταται το «Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας». Το ΤΑΥΤΕΚΩ έχει 3 κλάδους: επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται, ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, τα αντίστοιχα Ταμεία και οι αντίστοιχοι κλάδοι ασφάλισης για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και στις ιδιωτικές τράπεζες. Πρόκειται για τις εξής εντάξεις:
Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται:
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ)
● Ο Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ του ΤΑΠ-ΟΤΕ
● Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΟΤΕ του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ
● Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ
● Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΕΑΠΕΡΤΤ)
● Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

Στον κλάδο πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται:
● Ο κλάδος πρόνοιας προσωπικού ΟΤΕ του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ
● Ο κλάδος πρόνοιας του ΟΑΠ-ΔΕΗ
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ-ΟΣΕ)
● Ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΕΑΠΕΡΤΤ)
● Ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΕΤΕ)
● Το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής- Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΠΙΛΤ)

Στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται:
● Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-ΟΤΕ
● Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠΗΣΑΠ)
● Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠΗΛΠΑΠ)
● Ο κλάδος ασθένειας του ΟΑΠ-ΔΕΗ
● Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
● Ο κλάδος ασθένειας του ΤΑΠ-Εμπορικής Τράπεζας
● Το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
● Ο Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ.Ε)
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 93 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη από το Δημόσιο ή με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις στο ΤΕΑΔΥ Ειδικότερα:
Με το άρθρο 84 εντάσσονται στο ΤΕΑΔΥ ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος:
● Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)
● Ο Ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΝΠΔΔ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ)
● Ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ).
Το άρθρο 87 προβλέπει την ένταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΕΑΠ-Ταμείου Νομικών) και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΕΑΠ-ΤΠΔΑ) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ και ρυθμίζει σχετικά θέματα.
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 94 έως 103 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για την ασφάλιση (επικουρική, εφάπαξ, υγείας) του προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας στο νέο Ταμείο που συνίσταται ως «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 94 συνίσταται το «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας» (ΤΕΑΠΑΣΑ). Το ΤΕΑΠΑΣΑ έχει 3 κλάδους: επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής ταμεία και κλάδοι:
Στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ:
● Το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ)
● Το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ)
● Το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ)

Στον κλάδο πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ:
● Το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ)
● Το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ)
● Το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Στον κλάδο υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ:
● Ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ).

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 104 έως 114 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους μισθωτούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλίζονται στο ΙΚΑΕΤΑΜ, στο νέο Ταμείο που συνίσταται ως «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ).
Ειδικότερα:
Με το άρθρο 104 συνίσταται το «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα» (ΤΑΠΙΤ). Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσονται ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής Ταμεία και κλάδοι:
● Το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ)
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΑΞΥ
● Ο Κλάδος Πρόνοιας των Λιμενεργατών του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ)
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ)
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ)
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ).

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 115 έως 124 ρυθμίζονται τα θέματα εντάξεων Ταμείων και κλάδων για τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που συνταξιοδοτούνται για κύρια σύνταξη από το Δημόσιο ή με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις στο ΤΠΔΥ.
Με το άρθρο 115 εντάσσονται στο ΤΠΔΥ ως «Τομείς» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, τα εξής Ταμεία και κλάδοι:
● Το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ).
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΕΑΠ-Ταμείου Νομικών).
● Ο Κλάδος Πρόνοιας του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ).
Επιπλέον, οι ήδη υφιστάμενοι στο ΤΔΠΥ κλάδοι πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος μετονομάζονται σε Τομείς Πρόνοιας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος αντίστοιχα.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
Με τις διατάξεις των άρθρων 125 έως 131 ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ένταξη του ΤΑΔΚΥ στον ΟΠΑΔ. Με το άρθρο 125 εντάσσεται το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) στον ΟΠΑΔ, στον οποίο συνίσταται τομέας με την ονομασία «Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: