ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2009

Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικήςέτους 2009

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής
έτους 2009».

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 2/32449/0022/7-5-2009 (ΦΕΚ Β΄/860/7-5-2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν.3758/2009 (ΦΕΚ Α΄ 68), με θέμα «Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για το έτος 2009», για ενημέρωση και εφαρμογή.
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων της κοινοποιούμενης απόφασης , κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής :
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, δικαιούχοι του προβλεπόμενου ποσού είναι οι λειτουργοί και υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος. Η ανωτέρω προβλεπόμενη έκτακτη παροχή δεν χορηγείται σε δικαστικούς λειτουργούς, Βουλευτές, στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και στους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).
Επισημαίνεται ότι, όσοι υπάλληλοι έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, από 1-1-2009 μέχρι 4-5-2009, λόγω συνταξιοδότησης, θα λάβουν το εφάπαξ ποσό με τη σύνταξή τους. Όσοι αποχωρήσουν λόγω συνταξιοδότησης από 5-5-2009 και εφεξής θα λάβουν το ανωτέρω ποσό με τις αποδοχές ενέργειας.
2. Για τη χορήγηση στους ανωτέρω του εφάπαξ ποσού της έκτακτης οικονομικής παροχής πρέπει, με ευθύνη των οικείων εκκαθαριστών, να υπολογισθεί το ύψος των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, που
καταβάλλονταν την 31-12-2008, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται σε αυτές η οικογενειακή παροχή. Επισημαίνεται ότι στην έννοια των συνολικών μηνιαίων αποδοχών περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από πρώην ειδικούς λογαριασμούς, είτε χαρακτηρίζονται ως επιδόματα προσέλκυσης ή παραγωγικότητας, είτε ως έξοδα κίνησης, όπως στην περίπτωση των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Είναι σαφές τόσο από τις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόμου, όσο και από τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση ότι από τον υπολογισμό των αποδοχών εξαιρείται μόνο η οικογενειακή παροχή που τυχόν καταβάλλεται στους υπαλλήλους. Επίσης, εξαιρούνται αποζημιώσεις που καταβάλλονται για υπερωριακή απασχόληση ή από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.
Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής διαμορφώνεται ως εξής :
α) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1500 €), ποσό πεντακοσίων ευρώ (500 €).
β) Για σύνολο μηνιαίων αποδοχών από χίλια πεντακόσια ένα ευρώ (1501 €) μέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (1700 €), ποσό τριακοσίων ευρώ (300 €).
Για τον υπολογισμό των ανωτέρω αποδοχών τα ποσά θα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
3. Τα ανωτέρω ποσά θα χορηγηθούν στο τέλος Μαΐου, με την καταβολή του μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου με μισθοδοτική κατάσταση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται σε κράτηση, τέλος ή φόρο εισοδήματος.
4. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρατικού προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ 0292 των ΝΠΔΔ.
5. Το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της παραγράφου Α.3 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003, που αναπροσαρμόζεται από 1-1-
2009, σύμφωνα με το ποσοστό του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους (4,2%), ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (355,91 €).
Επισημαίνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (www.mof-glk.gr).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ν. ΛΕΓΚΑΣΘΕΜΑ: «Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής παροχής για
το έτος 2009.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις».
2. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο.1 του Ν.2469/97.
3. Την αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13-1-2009 (ΦΕΚ 40/Β/16-1-2009) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 63.000.000€ ευρώ περίπου, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 28.000.000 € σε βάρος των προϋπολογισμών
των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των λοιπών ΝΠΔΔ που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, για το οικονομικό έτος 2009

Αποφασίζουμε

1. Το εφάπαξ ποσό της έκτακτης οικονομικής παροχής των περιπτώσεων α΄και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 θα χορηγηθεί στους δικαιούχους με μισθοδοτική κατάσταση, ταυτόχρονα με την καταβολή του μισθού του α΄ δεκαπενθημέρου Ιουνίου και δεν υπόκειται σε κράτηση, τέλος και φόρο εισοδήματος.
2. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0568 του κρατικού προϋπολογισμού και τον ΚΑΕ 0292 των ΝΠΔΔ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Νικόλαος Λέγκας

Θα το βρείτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: