ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


ΘΕΜΑ: "Χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ."

Η Πολιτεία αποφάσισε για το τρέχον έτος τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής παροχής στους συνταξιούχους των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ), των οποίων η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη την 31/12/2008 δεν υπερβαίνει τα 1.100,00 €. Για την υλοποίηση του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής παροχής είναι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι και την 31.12.2008, που το ποσό της κύριας ακαθάριστης μηνιαίας σύνταξής τους, χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών και επιδομάτων απολύτου αναπηρίας και παραπληγίας, κατά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπερβαίνει τα 1.100,00 €.
Το ύψος της ανωτέρω εισοδηματικής παροχής διαβαθμίζεται ανάλογα με το ακαθάριστο ποσό σύνταξης κατά την 31.12.2008 ως εξής:
α) 500,00 €, προκειμένου για ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη έως και 800,00 €
β) 300,00 €, προκειμένου για ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη που ανέρχεται από 800,01 € έως και 1.100,00 €.

Η ως άνω παροχή θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων στις 22.5.2009, μαζί με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου, ενώ οι συνταξιούχοι-δικαιούχοι που δεν έχουν αναγγελθεί στη μηχανογράφηση θα λάβουν την οικονομική παροχή που δικαιούνται με χειρόγραφη πληρωμή από τα αρμόδια Τμήματα Πληρωμών.

2. Δικαιούχοι είναι επίσης και όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη βάσει των διατάξεων των π.δ. 258/1983, 392/1985 και του άρθρ. 15 παρ. 6 του Ν. 3607/2007, με έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι 31.12.2008, στους οποίους θα χορηγηθεί αυτόματα μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. το ποσό των 300,00 € με την προσωρινή σύνταξη του Ιουνίου, εφόσον έχουν πιστωθεί χρήματα μέσω ΟΠΣ και έχουν αναγγελθεί μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. έως και τον Ιούνιο 2009.

Για όσες περιπτώσεις αναγγελθούν από τον Ιούλιο του 2009 και μετά (κέντρο πληρωμής 27) αρμόδια για την χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι τα κέντρα πληρωμής.
Όταν εκδοθεί η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί, εφόσον η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη υπερβαίνει τα 1.100, € ή θα αποδοθεί η διαφορά των 200,00 €, εάν η ακαθάριστη μηνιαία σύνταξη δεν υπερβαίνει τα 800,00 €.
Ευνόητο είναι ότι θα αναζητηθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης και στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί τελικά οριστική σύνταξη, καθώς και στην περίπτωση που η έναρξη συνταξιοδότησης είναι μεταγενέστερη της 31.12.2008.
Οδηγίες για τη χειρόγραφη εκκαθάριση μετά την οριστικοποίηση της προσωρινής συνταξιοδότησης θα δοθούν από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.

3. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται ανά δικαιούχο και όχι κατά δικαίωμα. Επομένως, στους συνταξιούχους λόγω θανάτου το εν λόγω ποσό καταβάλλεται τόσο στον μη απασχολούμενο (βλ. εξαιρέσεις) επιζώντα σύζυγο όσο και στους λοιπούς δικαιούχους (παιδιά θανόντος κ.λπ.).
Στους συνταξιούχους λόγω θανάτου που πληρώνονται από κοινού, μέσω ενός τραπεζικού λογαριασμού, η αρμόδια Υπηρεσία πληρωμών συντάξεων θα πρέπει να καταβάλει στους υπόλοιπους δικαιούχους το ποσό της οικονομικής παροχής που δικαιούται ο καθένας, ανάλογα με το ποσό που λάμβανε κατά την 31.12.2008.

4. Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, των οποίων η συνταξιοδότηση έχει διακοπεί προσωρινά προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων συνέχισης καταβολής της παροχής, δεν θα χορηγηθεί κατ' αρχάς η οικονομική παροχή με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, αφού προβούν σε σχετικό έλεγχο των προϋποθέσεων καταβολής της, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες χορήγησής της, θα προχωρήσουν σε χειρόγραφη τακτοποίηση.

5. Δικαιούχοι είναι και οι διπλοσυνταξιούχοι, με τις προϋποθέσεις που αναλύονται διεξοδικά για κάθε μία περίπτωση στην επόμενη ενότητα.

Β. ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, είτε από φορείς κύριας ασφάλισης είτε από φορέα κύριας ασφάλισης και το Δημόσιο, ύστερα από άθροιση των ποσών των συντάξεων, καταβάλλεται με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου ως έκτακτη οικονομική παροχή το ποσό των 300,00 €, εκτός από τις επόμενες περιπτώσεις 1 και 2, όπου ισχύουν τα ειδικώς αναφερόμενα σε αυτές.

Αρμόδιος φορέας για την καταβολή της παροχής είναι εκείνος, ο οποίος παρακρατεί την εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη του συνταξιούχου.
Σε κάθε περίπτωση θα γίνει διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, που θα καταβληθεί με τις συντάξεις των επόμενων μηνών, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

Αναλυτικά:
1. Διπλοσυνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Για τους διπλοσυνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον έχει γίνει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μετά την άθροιση των συντάξεων θα χορηγηθεί μηχανογραφικά στις 22.5.2009 το ποσό των 300,00 € ή των 500,00 €, εάν το άθροισμα των συντάξεων είναι μέχρι 800,00 € ή κυμαίνεται από 800,01 € έως 1.100 € αντίστοιχα.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τα αρμόδια Κέντρα Πληρωμών θα πρέπει να προβούν σε σχετικό έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει οίκοθεν διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, που θα καταβληθεί με τις συντάξεις των επόμενων μηνών, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

2. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με κοινές διατάξεις και με διατάξεις του Ν. 3163/55

Εφόσον έχει γίνει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., μετά την άθροιση των συντάξεων θα χορηγηθεί μηχανογραφικά στις 22.5.2009 το ποσό των 300,00 € ή των 500,00 €, εάν το άθροισμα των συντάξεων είναι μέχρι 800,00 € ή κυμαίνεται από 800,01 € έως 1.100,00 € αντίστοιχα.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση των συντάξεων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τα αρμόδια Κέντρα Πληρωμών θα πρέπει να προβούν σε σχετικό έλεγχο, ώστε να αποφευχθεί η διπλή καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει οίκοθεν διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, το οποίο θα καταβληθεί από τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

3. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλου φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου

Σε όσους, εκτός από τη σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλεται σύνταξη και από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, που καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € στις 22.5.2009, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού τους, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.100,00 €.
Για τη διασταύρωση του συνολικού ποσού των συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, θα κληθεί ο συνταξιούχος να προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα ή βεβαίωση από τον άλλο φορέα ή το Δημόσιο απ' όπου θα προκύπτει το ακριβές ποσό της ακαθάριστης σύνταξης κατά την 31.12.2008.

4. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ

Κατ' εξαίρεση, στους διπλοσυνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΓΑ, δεδομένου ότι ο ΟΓΑ δεν θα καταβάλει την οικονομική παροχή, ανεξάρτητα από το φορέα από τον οποίο καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα καταβληθεί το ποσό των 300,00 € την 22.5.2009, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.100,00 €.
Ευνόητο είναι ότι και στην περίπτωση αυτή, για τη διασταύρωση του συνολικού ποσού των συντάξεων οι οποίες καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον ΟΓΑ, θα κληθεί ο συνταξιούχος να προσκομίσει εκκαθαριστικό σημείωμα ή βεβαίωση από τον άλλο φορέα, απ' όπου θα προκύπτει το ακριβές ποσό της ακαθάριστης σύνταξης κατά την 31.12.2008.

5. Συνταξιούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ξένου φορέα


Στους συνταξιούχους που έχουν μείωση ξένης σύμβασης (κωδικός 5445), θα χορηγηθεί ποσό 300,00 € στις 22.5.2009, μαζί με τη σύνταξη του μηνός Ιουνίου, μέσω του τραπεζικού τους λογαριασμού.
Στην περίπτωση βέβαια που η σύνταξη που τους χορηγείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπερβαίνει τα 1.100,00 €, δεν θα τους χορηγηθεί κανένα ποσό ως οικονομική ενίσχυση.
Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει διασταύρωση των ποσών συντάξεων που χορηγούνται αθροιστικά, με βεβαίωση που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι από τον φορέα του εξωτερικού σχετικά με τα ποσά συντάξεων που καταβλήθηκαν κατά την 31.12.2008, προκειμένου να διαπιστωθεί τόσο εάν οφείλεται επιπλέον ποσό, που θα καταβληθεί από τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, όσο και εάν θα πρέπει να αναζητηθούν τα τυχόν επιπλέον καταβληθέντα ποσά.

Γ. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται από τη χορήγηση της εφάπαξ οικονομικής παροχής:
α) Οι συνταξιούχοι άμεσοι και έμμεσοι, οι οποίοι εργάζονται και εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 Ν. 2676/99, καθώς και στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/98, όπως ισχύουν, όπως και οι συνταξιούχοι που αυτοαπασχολούνται.
Όσον αφορά τους συνταξιούχους που έχουν διακόψει την εργασία τους χωρίς να έχουν ενημερώσει, θα πρέπει, εφόσον προσέλθουν στις υπηρεσίες πληρωμών και προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση εργοδότη, διαγραφή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, Υπεύθυνη Δήλωση κ.λπ.), να δικαιωθούν της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες χορήγησής της, με χειρόγραφη καταβολή, εφόσον κατά το Δεκέμβριο του 2008 δεν ήταν απασχολούμενοι.
Επισημαίνεται ότι, επειδή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της απασχόλησης των συνταξιούχων είναι στοιχείο πραγματικό που μπορεί να ελέγχεται από την υπηρεσία και αυτεπάγγελτα, αφού κάποιοι συνταξιούχοι ενδέχεται να μην έχουν υποβάλει δήλωση στην υπηρεσία περί έναρξης απασχόλησής τους, και δεδομένου ότι τα στοιχεία που γνωστοποίησαν στη Διοίκηση οι υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων σχετικά με τους απασχολούμενους συνταξιούχους, και τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την επεξεργασία τους από την Η.ΔΙ.Κ.Α. και την εξαίρεση αυτής της κατηγορίας από την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, ενδέχεται να μην είναι πλήρη και απολύτως ακριβή, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων να καταβάλουν χειρόγραφα την οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες χορήγησής της, στους συνταξιούχους που μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι όντως δεν ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων ή, αντίστροφα, να αναζητήσει ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό που τυχόν χορηγήθηκε σε εργαζόμενο συνταξιούχο.

β) Οι συνταξιούχοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την πληρωμή των οποίων αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών.
Επίσης, οι κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται στην Ελλάδα μέσω πληρεξουσίου και μία φορά το χρόνο έχουν αναστολή με κωδικό αναστολής 09.
Δ. Η ανωτέρω οικονομική παροχή είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ κλάδου ασθενείας και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. επόμενων ετών.
Επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι για το χειρισμό των περιπτώσεων χειρόγραφης καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης από τις υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων, θα δοθούν οδηγίες από τη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: