ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους 2009ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ                            Αθήνα, 08/04/2010
Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων Επαγγελματιών                             Αρ.πρωτ.ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1/7/34253
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 29             ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α΄
ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ. : 210 5274375
FAX : 210 5220504
                        

ΘΕΜΑ : « Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους  2009»

    Με την παρούσα εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  δημοσιεύτηκε η αρ.Φ11321/27868/2210/18-03-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2009.
    Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται τα νέα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που θα ισχύουν για τη χορήγηση επιδόματος από το μήνα Ιανουάριο του 2009.
   Συγκεκριμένα τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.2556/97, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2009 ως ακολούθως :
α) το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξήντα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.060,35 ευρώ).
β)  το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου στο ποσό των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών( 9.403,75 ευρώ ).
γ)  το συνολικό ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (14.633,41 ευρώ) .

  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  8.060,35 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
  9.403,75 ευρώ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ
14.633,41 ευρώ

    Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και αφορούν εισοδήματα έτους 2007.
    Περαιτέρω, τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.2556/97 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από        0,00 μέχρι 7.340,67 ευρώ

230,00 ευρώ
Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ
172,50 ευρώ
Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ
115,00 ευρώ
Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ
57,50 ευρώ

    Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούμενες εγκύκλιες οδηγίες.

                                                               

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


ΚΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: