ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

NOMOΣ 3846 / ΦΕΚ 66 / Τεύχος Α / 11 Μαΐου 2010NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3846 Αρ. Φύλλου 66, Τεύχος Α, 11 Μαΐου 2010

Αφορά Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες  διατάξεις 

οι κύριες ρυθμίσεις που αφορούν το ΙΚΑ με μια πρώτη ματια είναι οι παρακάτω:

Αρθρο 15 Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση


Το άρθρο 47 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται στα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, κάθε ασφαλιστικός φορέας, πλην του ΟΓΑ, υποχρεούται να προβαίνει σε προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισής του και να χορηγεί την αντίστοιχη προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.
Η βεβαίωση εξομοιώνεται με απόφαση, αποτελεί εκτελεστή πράξη της Διοίκησης και υπόκειται στις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται από τη νομοθεσία.
Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την έκδοση της βεβαίωσης να αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Όταν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί στην ασφάλιση περισσότερων του ενός ασφαλιστικών φορέων, η αίτηση υποβάλλεται στον τελευταίο φορέα, λογίζεται δε ως αίτηση που υποβάλλεται και προς τους λοιπούς φορείς. Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται άμεσα να γνωστοποιήσει στους λοιπούς φορείς την υποβολή της αίτησης. Καθένας από τους φορείς αυτούς, αφού καλέσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, οφείλει να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Υποχρέωση έκδοσης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης έχει και ο ΟΓΑ.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του κάθε φορέα καθορίζονται ανά φορέα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την υποβολή αίτησης και την έκδοση της βεβαίωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και το περιεχόμενο της βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»


Αρθρο 16 Διατάξεις ασφαλιστικού περιεχομένου


1. Η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που κρίνονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ως πάσχοντες από: α) Σύνδρομο Down - αυτισμό - υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση, β) ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, γ) φωκομέλειες, δ) νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ε) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων καθορίζεται επ΄ αόριστον, στ) τυφλώτης, ζ) παραπληγία τετραπληγία και η) ινώδης κυστική νόσος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος συγκροτείται επιστημονική επιτροπή, που απαρτίζεται από ιατρούς του ειδικού σώματος υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με όμοια απόφαση, μετά από πρόταση της ανωτέρω επιτροπής καθορίζονται και άλλες, πλην των ανωτέρω, παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον.
Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται ο σχετικός κατάλογος παθήσεων.

2. Οι συντάξεις των συνταξιούχων τακτικών υπαλλήλων του πρώην Ταμείου Ασθενείας Προσωπικού Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), οι κλάδοι του οποίου εντάχθηκαν ως Τομείς με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3655/2008 στο Ταμείο Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), καταβάλλονται από 1.1.2009 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφαρμοζομένων εφεξής των διατάξεων που ισχύουν για τους συνταξιούχους με τις διατάξεις του Ν. 3163/1955 υπαλλήλους του Ιδρύματος.


Αρθρο 17 Ρυθμίσεις ΙΚΑ - ΕΤΑΜ


1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Οι ΑΠΔ, οι οποίες υποβάλλονται για διαστήματα μισθολογικών περιόδων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και επιβάλλεται η πρόσθετη επιβάρυνση που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής.
Η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να μην καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές και δεν έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει την ΑΠΔ με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ΑΠΔ που υποβάλλεται με τον τρόπο αυτόν, παραλαμβάνεται από το αρμόδιο υποκατάστημα, μόνο αν ο εργοδότης συνυποβάλλει το αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούμενων λογαριασμών του προηγούμενου μήνα, καθώς και την ανάλυση πελατών του ίδιου μήνα. Επιπλέον, ο εργοδότης καλείται να καταθέσει εγγυητική επιστολή τράπεζας με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την έκδοσή της, ισόποση με το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών ΑΠΔ, για τις οποίες δεν έχουν καταβληθεί εισφορές.
Η ΑΠΔ που υποβάλλεται στο υποκατάστημα θεωρείται εμπρόθεσμη αν υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ.
Μετά την ως άνω ημερομηνία επιβάλλονται οι κυρώσεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 3232/2004

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στστ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Το ύψος του προστίμου όπως αυτό καθορίζεται με την ως άνω υπουργική απόφαση, διπλασιάζεται για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση επανάληψης από την ίδια επιχείρηση της παράβασης περί μη καταχώρησης στο Ειδικό Βιβλίο.»

3. Το εδάφιο α΄, της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποίηθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄), την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) και την παράγραφο 2 του άρθρου 74 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «7. Το ποσοστό μείωσης των συντελεστών του άρθρου 38, του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, λόγω προσωπικής απασχόλησης των εγκατεστημένων μέχρι 31.12.1999 στην Ελλάδα παλλινοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση, προκειμένου για την ανέγερση πρώτης κύριας και μοναδικής κατοικίας, συνολικής επιφάνειας έως 120 τ.μ., που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρημένο κατά το άρθρο 5 του Ν. 2790/2000, ορίζεται στο 50%.
Η ισχύς της διάταξης αυτής επεκτείνεται για οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι και 31.12.2010.»


Αρθρο 19 Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


1. Στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστάται Υποδιεύθυνση Παρακολούθησης-Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης, η οποία διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα, με αρμοδιότητες που εκτείνονται στα Υποκαταστήματα των Διοικητικών Περιφερειών του άρθρου 26 του Οργανισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Π.Δ. 266/1989, ΦΕΚ 127 Α΄), ως εξής: α) Α΄ Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 9ης Διοικητικής Περιφέρειας (Αττικής).
β) Β΄ Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 1ης και 2ης Διοικητικής Περιφέρειας (Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας).
γ) Γ΄ Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 3ης, 4ης, 5ης και 6ης Διοικητικής Περιφέρειας (Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων).
δ) Δ΄ Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 7ης, 8ης και 10ης Διοικητικής Περιφέρειας (Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου).
ε) Ε΄ Τμήμα με αρμοδιότητα στα Υποκαταστήματα της 11ης, 12ης και 13ης Διοικητικής Περιφέρειας (Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης).
Οι αρμοδιότητες για καθένα από τα παραπάνω Τμήματα της Υποδιεύθυνσης είναι οι εξής:
α) Η παρακολούθηση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με στόχο την κατά προτεραιότητα είσπραξη αυτών που κρίνονται επισφαλείς.
β) Η συλλογή πληροφοριών για περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών από κάθε πηγή με άντληση στοιχείων από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική, καθώς και από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 3 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄).
γ) Η συλλογή πληροφοριών για τις οικονομικές κινήσεις των οφειλετών.
δ) Η σύνταξη παραγγελιών κατασχέσεων και υποθηκών, η εντολή έκδοσης και εκτέλεσής τους από τα αρμόδια Υποκαταστήματα ή από τα Τμήματα Διοικητικής Εκτέλεσης των αντίστοιχων Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για όσα υποκαταστήματα υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητά τους και την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας μέσω ειδικού λογισμικού.
ε) Η παρακολούθηση των πτωχεύσεων και των πλειστηριασμών τρίτων σε βάρος περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εμπρόθεσμη αναγγελία των οφειλών.
Στη συνιστώμενη υποδιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της συνιστώμενης Υποδιεύθυνσης καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Στην Υποδιεύθυνση Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θεσσαλονίκης συνιστώνται δύο νέα Τμήματα Ανακεφαλαίωσης με τις ονομασίες «Α΄ Τμήμα Ανακεφαλαίωσης» και «Β΄ Τμήμα Ανακεφαλαίωσης» με αρμοδιότητα τις εργασίες ανακεφαλαίωσης του χρόνου των προς συνταξιοδότηση ασφαλισμένων για έκδοση προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α΄). Η τοπική τους αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλα τα υποκαταστήματα των Νομών που υπάγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επεκτείνονται τα όρια της τοπικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Τμημάτων και σε άλλες Περιφέρειες.

3. α) Στην Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) της Περιφέρειας Αττικής συνιστώνται δύο (2) επιπλέον Τμήματα Ελέγχου (Ε΄-ΣΤ΄), με αρμοδιότητες όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄). β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της με αριθμ. Φ21/1639/1998 (ΦΕΚ 1129 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Τμήματα της Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού και ελλείψει αυτών, ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων.»
γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 της με αριθμ. Φ21/1639/1998 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Λειτουργίας Ει-δικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ανώτατο όριο παραμονής στις υπηρεσίες των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια.»

4. α) Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Αθηνών, το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καματερού συγχωνεύεται με το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ `Ανω Λιοσίων της Νομαρχίας Δυτικής Αττικής, το οποίο μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ `Ανω Λιοσίων - Καματερού, εξακολουθεί να υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας και διαρθρώνεται ως εξής: ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
1. Τμήμα Εσόδων
2. Τμήμα Παροχών Συντάξεων- Ασθενείας
3. Τμήμα Μητρώου
4. Τμήμα Οικονομικού-Διοικητικού
Η ασφαλιστική περιοχή του νέου Τοπικού Υποκαταστήματος περιλαμβάνει την ασφαλιστική περιοχή των υφιστάμενων Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ `Ανω Λιοσίων και Καματερού και υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δ΄ Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
H ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ `Ανω Λιοσίων - Καματερού καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου Τοπικού Υποκαταστήματος IΚΑ-ΕΤΑΜ `Ανω Λιοσίων - Καματερού, το υφιστάμενο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Καματερού εξακολουθεί να λειτουργεί με τη διάρθρωση που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του Οργανισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Π.Δ. 266/1989, ΦΕΚ 127 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α΄) τροποποιείται ως εξής:
«β) καταργείται το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καμινίων από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του συνιστώμενου Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίου Μηνά και του μεταστεγαζόμενου Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου.»
γ) Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, συνιστάται το Τοπικό Υποκατάστημα
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ `Ανω Αχαρνών, το οποίο υπάγεται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών και διαρθρώνεται ως εξής:
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ
1. Τμήμα Εσόδων-Μητρώου
2. Τμήμα Παροχών Συντάξεων- Ασθενείας
3. Τμήμα Οικονομικού-Διοικητικού
Η ασφαλιστική περιοχή του ανωτέρω Τοπικού Υποκαταστήματος υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα του Δ΄ Ταμείου Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνας.

5. Στα Υποκαταστήματα και στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται υποχρεωτικά Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΓΕΑ) για την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με το Ίδρυμα. Οι αρμοδιότητες και η έναρξη λειτουργίας τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Μεταφέρονται πεντακόσιες (500) κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες, ως εξής: α) Εξήντα οκτώ (68) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στις Κεντρικές Υπηρεσίες.
β) Έξι (6) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Αναλογιστών στις Κεντρικές Υπηρεσίες.
γ) Είκοσι έξι (26) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών στις Κεντρικές Υπηρεσίες.
δ) Διακόσιες (200) θέσεις στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
ε) Εκατό (100) θέσεις στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
στ) Εκατό (100) θέσεις στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

7. Το άρθρο 17 του Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 17
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορεί να ανακαθορίζεται ο αριθμός των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που συστάθηκαν στις περιοχές Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1383/1942 (ΦΕΚ 39 Α΄) και των κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3908/1958 (ΦΕΚ 197 Α΄) και του άρθρου 1 του Ν. 2252/1952 (ΦΕΚ 284 Α΄) και των από 27.2/18.3.1957 και 16.8/3.9.1959 βασιλικών διαταγμάτων, όπως μετονομάσθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του άρθρου 18 του Ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α΄). Με όμοια απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ανακατανέμονται οι αρμοδιότητές τους κατά τόπο και καθ΄ ύλην, καθώς και να μεταφέρονται αρμοδιότητές τους σε υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»
8. α) Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου με θεραπευτές και ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄).
β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267 Α΄) και την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση τους χίλιους πεντακόσιους (1.500).»
γ) Καταργούνται διακόσιες πενήντα (250) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Ιατρών και πενήντα (50) οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Οδοντιάτρων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες είχαν συσταθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄).

  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: