ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Απογραφή Προσωπικού - Στοιχεία Προσωπικού Μητρώου

Σ Χ Ε Δ Ι Ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Πεδίο
Στοιχεία Υπαλλήλου
Αριθμός Μητρώου
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα Πατρός
Όνομα Μητρός
Φύλο
Ημερομηνία Γέννησης
ΑΔΣ
ΑΦΜ
ΔΟΥ
ΑΜΚΑ
Οικογενειακή Κατάσταση
Αριθμός Τέκνων
Οδός & Αριθμός Κατοικίας
Πόλη Κατοικίας
ΤΚ Κατοικίας
Τηλέφωνο Κατοικίας
Κινητό Τηλέφωνο
e-mail
Στοιχεία Υπηρεσιακής Κατάστασης
Φορέας Οργανικής Θέσης
Εργασιακή Σχέση
Κατηγορία Εκπαίδευσης
Κλάδος ή Ειδικότητα
Ημερομηνία Διορισμού ή Πρόσληψης
ΦΕΚ Διορισμού
Ημερομηνία Μετάταξης
ΦΕΚ Μετάταξης
Βαθμός
Ημερομηνία Απόκτησης Βαθμού
Πλεονάζων Χρόνος στο Βαθμό
Μισθολογικό Κλιμάκιο
Ημερομηνία Απόκτησης ΜΚ
Θέση ευθύνης
Ημερομηνία Τοποθέτησης σε θέση ευθύνης
Χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου
α. Γεν. Διεύθυνσης
β. Διεύθυνσης,
γ. Υποδιεύθυνσης,
δ. Τμήματος,
ε. Αυτοτελούς Τμήματος,
στ. Αυτοτελούς Γραφείου
Προϋπηρεσία Αναγνωρισμένη Μισθολογικά
Προϋπηρεσία Αναγνωρισμένη Βαθμολογικά
Μη Υπολογιζόμενος Χρόνος Υπηρεσίας
Τυπικά Προσόντα – Τίτλος Σπουδών
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Σχολή - Τμήμα
Χώρα
Τίτλος
Τύπος
Βαθμός
Βαθμολογία
Ημερομηνία Απόκτησης
Ημερομηνία Αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ
Διδακτορικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Σχολή - Τμήμα
Θέμα
Συναφές
Ημερομηνία Απόκτησης
Ημερομηνία Αναγνώρισης από την Υπηρεσία
Ημερομηνία Αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ
Μεταπτυχιακό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Σχολή - Τμήμα
Τίτλος
Συναφές
Ημερομηνία Απόκτησης
Ημερομηνία Αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΣΑΠ
Ημερομηνία Αναγνώρισης από την Υπηρεσία
Ημερομηνία Αποφοίτησης
Αριστούχος
Ξένες Γλώσσες
Γλώσσα
Άλλη Γλώσσα
Τίτλος - Φορέας
Βαθμός
Ημερομηνία Απόκτησης
Επιμορφώσεις
Τίτλος
Φορέας Υλοποίησης
Διάρκεια σε Ημέρες/Ώρες (7 ώρες = 1 ημέρα)
Έπαινος - Μετάλλιο
Περιγραφή
Αριθμός ΦΕΚ Δημοσίευσης
Πειθαρχικές Ποινές
Περιγραφή
Ημερομηνία Επιβολής
Αναρρωτικές άδειες
Εκπαιδευτική άδεια
Λοιπές άδειες
Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου
Ημερομηνία Από
Ημερομηνία Έως
Απόφαση
- 35ετίας και 60ού έτους της ηλικίας
-συμπλήρωση 65ου ή 67ου έτους της ηλικίας κατά περίπτωση

Δεν υπάρχουν σχόλια: