ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Σχετικά με την απογραφή του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο τηςσύστασης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 2/37345/0004 απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 784/04-06-2010, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:
Το πάσης φύσεως προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτό ορίζεται στο Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 1 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, έχει υποχρέωση να απογραφεί, ενόψει της σύστασης της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Κεφ. Β΄, άρθρο 5).
Το προσωπικό του Ιδρύματος υποχρεούται να συμπληρώσει ηλεκτρονική σελίδα απογραφής η οποία θα βρίσκεται στον ιστότοπο www.apografi.gov.gr, στον οποίο είναι ήδη αναρτημένες οι οδηγίες σχετικά με τον τρόπο και χρόνο συμπλήρωσης των στοιχείων της απογραφής. Οι σχετικές προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει αυτή να έχει ολοκληρωθεί αναφέρονται επίσης σε απόσπασμα του ανωτέρω ΦΕΚ το οποίο επισυνάπτεται (Κεφ. Α, άρθρο 2). 
Επισημαίνεται ότι η σελίδα απογραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής υποβολή στοιχείων αποτελεί ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα. (Κεφ. Α΄, άρθρο 3, παρ. 3).
Περαιτέρω διευκρινήσεις για το θέμα θα δοθούν μετά από σχετική εγκύκλιο που επίκειται να εκδοθεί άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διεύθυνσης όλων των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, παρακαλούμε να λάβει γνώση του παρόντος εγγράφου ενυπόγραφα το σύνολο του υπαγόμενου προσωπικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: