ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006


Αθήνα 2 Μαϊου 2011
ΠΡΟΣ : Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων κ. Κουτρουμάνη Γιώργο
ΘΕΜΑ:  «Ζητείται Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006»
Θέτουμε υπόψη σας τ’ ακόλουθα :
Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν.3463/06 ορίζουν: « Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.»
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄), ορίζεται ότι:
«1. α. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) παρατείνονται μέχρι 31.12.2008.
β. Στις ρυθμίσεις του άρθρου 269 του ανωτέρω Κώδικα υπάγονται και οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολούθησαν να λειτουργούν και μετά τη λήξη του χρόνου διάρκειάς τους, όπως αυτός οριζόταν στη συστατική τους πράξη.
2. α. Το προσωπικό των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον δεν έχει μεταφερθεί στον οικείο Ο.Τ.Α., σε νομικό πρόσωπο αυτού ή σε ανώνυμη εταιρεία του, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί, κατόπιν αιτήσεώς του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αιτήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.»
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πραγματοποιήθηκε μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από δημοτικές επιχειρήσεις στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ σε προσωποπαγείς θέσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Κατά την διαδικασία εκκαθάρισης των αποδοχών τους υπήρξε άρνηση από τα όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την θεώρηση χρηματικών ενταλμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει εκκρεμότητα όσον αφορά την καταβολή στους υπαλλήλους μέρους από τις αμοιβές τους καθότι στις ανωτέρω διατάξεις δεν ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου έως την 31-12-2005.
Ενόψει των ανωτέρω και επειδή υπάρχει ανάγκη επίλυσης του προβλήματος που έχει προκύψει, σας αποστέλλουμε σχέδιο τροποποίησης της παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 μαζί με την σχετική εισηγητική έκθεση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Η παρ.3 του άρθρου 269 του Ν.3463/06, τροποποιείται ως εξής:
« 3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με   βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευμένων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, με γραπτή ή άτυπη σύμβαση, τουλάχιστον για δύο μήνες μέχρι 31/12/2005».
 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-   Με την παρ. 3 του άρθρου 269 του Ν.3463/06, ορίσθηκε ότι είναι δυνατή η μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των συγχωνευμένων δημοτικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την ειδικότητα και χωρίς υποβολή σχετικής αίτησης, σε αντίστοιχες υπηρεσίες του ΟΤΑ ή των νομικών του προσώπων, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.
-   Με την ανωτέρω διάταξη, τέθηκε ως προϋπόθεση, για να γίνει μεταφορά προσωπικού από συγχωνευόμενες δημοτικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ, σε υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των νομικών προσώπων τους, η απασχόλησή του με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι τις 31-12-2005, χωρίς όμως στη διάταξη αυτή να γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη διάρκεια (ελάχιστο χρόνο) που ήταν αναγκαίο να έχει διανυθεί η υπηρεσία με την ανωτέρω εργασιακή σχέση (με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) στις επιχειρήσεις του ΟΤΑ, από το προς μετάταξη προσωπικό.
-     Λόγω του κενού που υπάρχει στην ανωτέρω διάταξη ως προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια της υπηρεσίας που είναι αναγκαίο να έχει διανυθεί σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ μέχρι τις 31-12-2005, προκειμένου να γίνει μεταφορά αυτού σε άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των νομικών τους προσώπων και κατ’ ακολουθία, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της διάταξης αυτής, με άρνηση κυρίως των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου να  θεωρούν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής του ανωτέρω προσωπικού, καθίσταται επιβεβλημένη η συμπλήρωση της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 269 παρ.3 του Ν.3463/06 και να ορισθεί ότι ο χρόνος της υπηρεσίας αυτής που πρέπει να έχει διανυθεί μέχρι τις 31-12-2005, ορίζεται ότι θα πρέπει να έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον δύο μήνες.
          O Πρόεδρος                                           Η Γενική Γραμματέας
 
Χατζόπουλος Νικόλαος                                  Τσιαπαρίκου Ιωάννα

Δεν υπάρχουν σχόλια: