ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Η εγκύκλιος για τους συνταξιούχους που εργάζονται
Ο νέος νόµος καθιερώνει ενιαίο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα.

Παράλληλα επιβάλλει πρόστιµα... σε όσους συνταξιούχους δεν δηλώνουν την απασχόλησή τους στα ασφαλιστικά ταµεία.

Η σχετική ερµηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας εστάλη χτες σε όλα τα ασφαλιστικά ταµεία και βάζει φραγµούς στις συντάξεις όσων νέων (από 15/7/2010) συνταξιούχων αναλαµβάνουν εργασία, ενώ οι ίδιες ποινές θα επιβάλλονται από την 1/1/2013 και στους «παλιούς» συνταξιούχους που θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται (έως τότε ισχύουν οι απαγορεύσεις τις οποίες προβλέπει ο νόµος του 1999).

Οι ποινές που ορίζονται από τον νέο νόµο είναι η πλήρης αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 55 ετών (ή 53 ετών αν είναι συνταξιούχοι στρατιωτικοί και εργάζονται εκτός του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα). Μετά την ηλικία των 55 ετών προβλέπονται, κατά περίπτωση, η περικοπή του 70% για το ποσό που υπερβαίνει τα 990,9 ευρώ, η χορήγηση µόνο του οργανικού ποσού (200 ευρώ - 350 ευρώ, ανάλογα µε το Ταµείο και τα έτη ασφάλισης) για όσους εισπράττουν κατώτατη σύνταξη και για τους αυτοαπασχολούµενους συνταξιούχους η καταβολή προσαυξηµένων κατά 50% εισφορών. Τα κυριότερα σηµεία
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαµβάνουν εργασία προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης, µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

Μετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τα ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που αντιστοιχεί σε τριάντα ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους, ενώ το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα τριάντα ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη καταβάλλεται µειωµένο κατά 70%. Το ηµεροµίσθιο ανειδίκευτου εργάτη στις 31/12/2009 ανερχόταν σε 33,03 ευρώ και συνεπώς για το 2010 το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 990,90 ευρώ καταβάλλεται µειωµένο κατά 70%.

Οσον αφορά την επικουρική σύνταξη, δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό του ανωτέρω εισοδηµατικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Το ανωτέρω όριο των τριάντα ηµεροµισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά έξι ηµεροµίσθια για κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί.

Για παράδειγµα, σε περίπτωση που ο απασχολούµενος συνταξιούχος έχει ένα ανήλικο τέκνο, το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 36 ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους, ήτοι για το 2010 τα 1.189,08 ευρώ, καταβάλλεται µειωµένο κατά 70%.

Στις περιπτώσεις που προκύπτει περικοπή της κύριας σύνταξης και ο συνταξιούχος λαµβάνει περισσότερες της µιας κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της µεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εάν δεν επαρκεί, στην αµέσως επόµενη σε ύψος κύρια σύνταξη.

Στις περιπτώσεις δικαιούχων κατωτάτων ορίων κύριας σύνταξης, η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ή στα οργανικά ποσά για όσο διάστηµα διαρκεί η εργασία, και σε περίπτωση που το ποσό της οργανικής σύνταξης ή των οργανικών συντάξεων υπερβαίνει το κατά περίπτωση εισοδηµατικό όριο, περικόπτεται αναλόγως.


Το καθεστώς για τους αυτοαπασχολουµένους

ΓΙΑ ΤΟΥΣ συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (ΕΤΑΑ), προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης µέχρι τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας. Εκτός της αναστολής της σύνταξης, οι απασχολούµενοι συνταξιούχοι είναι υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόµενες για τους λοιπούς ασφαλισµένους εισφορές όπως αυτές προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις των φορέων.

Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για τους εργοδότες που απασχολούν τους ως άνω συνταξιούχους, όπως ισχύει και για τους συνταξιούχους που αναλαµβάνουν µισθωτή εργασία. Μετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, το ποσό της µηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης, ή κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα εξήντα ηµεροµίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά διαµορφώνονται και ισχύουν την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους, περικόπτεται.

Η επικουρική σύνταξη
Οσον αφορά την επικουρική σύνταξη, και στην περίπτωση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισµό του ανωτέρω εισοδηµατικού κριτηρίου και καταβάλλεται χωρίς περικοπή.

Για την εν λόγω κατηγορία απασχολούµενων συνταξιούχων όσον αφορά την προσαύξηση του αριθµού των ηµεροµισθίων ανειδίκευτου εργάτη εφόσον υπάρχει ανήλικο ή ανίκανο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει, στον περιορισµό της σύνταξης στο οργανικό ποσό (σε περίπτωση λήψης κατωτάτου ορίου, καθώς και στον τρόπο περικοπής της σύνταξης σε περίπτωση συρροής συντάξεων), εφαρµόζονται αντιστοίχως τα προβλεπόµενα για τους συνταξιούχους γήρατος. Πέραν της ως άνω περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται, µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξηµένες κατά 50%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: