ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Α.Π.Δ. 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ)* ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2011 - 12/2011
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ βαθμού *
(Ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.)
Υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 (1/1/2011 - 31/3/2011) 01/05/2011 31/05/2011
Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 (1/4/2011 - 30/6/2011, Δ.Π. 2011) 01/08/2011 31/08/2011
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 (1/7/2011 - 30/9/2011) 01/11/2011 30/11/2011
Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011 (1/10/2011 - 31/12/2011, Δ.Χ. 2011) 01/02/2012 29/02/2012
* Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α΄ & β΄ βαθμού) υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 19/2010).ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2011 - 3/2011
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού)
Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 και 2 01/4/2011 11/4/2011
3 και 4 01/4/2011 12/4/2011
5 και 6 01/4/2011 13/4/2011
7 και 8 01/4/2011 14/4/2011
9, 10, 20 και 30 01/4/2011 15/4/2011
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 01/4/2011 18/4/2011
Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 01/4/2011 20/4/2011
2 01/4/2011 21/4/2011
3 01/4/2011 22/4/2011
4 01/4/2011 23/4/2011
5 01/4/2011 24/4/2011
6 01/4/2011 25/4/2011
7 01/4/2011 26/4/2011
8 01/4/2011 27/4/2011
9 01/4/2011 28/4/2011
10, 20,30, 40 και 50, 01/4/2011 29/4/2011
60, 70, 80, 90 και 00 01/4/2011 30/4/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 4/2011 - 6/2011, Δ.Π. 2011
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού)
Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 και 2 01/7/2011 11/7/2011
3 και 4 01/7/2011 12/7/2011
5 και 6 01/7/2011 13/7/2011
7 και 8 01/7/2011 14/7/2011
9, 10, 20 και 30 01/7/2011 15/7/2011
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 01/7/2011 18/7/2011
Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 01/7/2011 21/7/2011
2 01/7/2011 22/7/2011
3 01/7/2011 23/7/2011
4 01/7/2011 24/7/2011
5 01/7/2011 25/7/2011
6 01/7/2011 26/7/2011
7 01/7/2011 27/7/2011
8 01/7/2011 28/7/2011
9 01/7/2011 29/7/2011
10, 20,30, 40 και 50, 01/7/2011 30/7/2011
60, 70, 80, 90 και 00 01/7/2011 31/7/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 7/2011 - 9/2011
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού)
Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 και 2 03/10/2011 11/10/2011
3 και 4 03/10/2011 12/10/2011
5 και 6 03/10/2011 13/10/2011
7 και 8 03/10/2011 14/10/2011
9, 10, 20 και 30 03/10/2011 17/10/2011
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 03/10/2011 18/10/2011
Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 01/10/2011 21/10/2011
2 01/10/2011 22/10/2011
3 01/10/2011 23/10/2011
4 01/10/2011 24/10/2011
5 01/10/2011 25/10/2011
6 01/10/2011 26/10/2011
7 01/10/2011 27/10/2011
8 01/10/2011 28/10/2011
9 01/10/2011 29/10/2011
10, 20,30, 40 και 50, 01/10/2011 30/10/2011
60, 70, 80, 90 και 00 01/10/2011 31/10/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 10/2011 - 12/2011, Δ.Χ. 2011
(δεν αφορά το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού)
Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 και 2 02/01/2012 11/01/2012
3 και 4 02/01/2012 12/01/2012
5 και 6 02/01/2012 13/01/2012
7 και 8 02/01/2012 16/01/2012
9, 10, 20 και 30 02/01/2012 17/01/2012
40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00 02/01/2012 18/01/2012
Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
1 01/01/2012 21/01/2012
2 01/01/2012 22/01/2012
3 01/01/2012 23/01/2012
4 01/01/2012 24/01/2012
5 01/01/2012 25/01/2012
6 01/01/2012 26/01/2012
7 01/01/2012 27/01/2012
8 01/01/2012 28/01/2012
9 01/01/2012 29/01/2012
10, 20,30, 40 και 50, 01/01/2012 30/01/2012
60, 70, 80, 90 και 00 01/01/2012 31/01/2012


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/02/2011 10/02/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/02/2011 28/02/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/03/2011 10/03/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/03/2011 31/03/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/04/2011 11/04/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/04/2011 30/04/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 4/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
02/05/2011 10/05/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/05/2011 31/05/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 5/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/06/2011 10/06/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/06/2011 30/06/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 6/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/07/2011 11/07/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/07/2011 31/07/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 7/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/08/2011 10/08/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/08/2011 31/08/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/09/2011 12/09/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/09/2011 30/09/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 9/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
03/10/2011 10/10/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/10/2011 31/10/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 10/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/11/2011 10/11/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/11/2011 30/11/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/12/2011 12/12/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/12/2011 31/12/2011


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2011
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
ΑΠΟ ΕΩΣ
02/01/2012 10/01/2012
Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑΠΟ ΕΩΣ
01/01/2012 31/01/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: