ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
(ΠΟΣΕ-ΙΚΑ)
www.pose-ika.gr
Στουρνάρη 30 Αθήνα Τ.Κ. 104 33  -  Τηλ.: 5246822 –5243714
FAX: 5227466  E-MAIL : poseika@otenet.gr
Αθήνα  31 Ιανουαρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Με ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι το πάγιο αίτημά της Ομοσπονδίας μας για απαλλαγή του ΙΚΑ από τις χρηματικές συναλλαγές έγινε δεκτό από τη Διοίκηση, η οποία πήρε απόφαση στο ΔΣ που διεξήχθη στις 27/1/11, την πληρωμή Παροχών Ασθενείας σε είδος και σε χρήμα μέσω πίστωσης τραπεζικών λογαριασμών.
Τα οφέλη της παραπάνω απόφασης είναι πολλαπλά. Τα τμήματα παροχών και τα Ταμεία θα απαλλαχθούν από τις ουρές. Το προσωπικό που απασχολείται στα Ταμεία θα αποδεσμευτεί και θα ενισχύσει τις ανάγκες άλλων τμημάτων. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων, που εργάζονται καθημερινά, χωρίς ουσιαστική ασφάλεια και από τύχη μέχρι σήμερα δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινα θύματα.
    Η σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΚΑ έχει ως εξής:
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3863/2010 θεσμοθετήθηκε από 1-1-2011 η υποχρεωτική καταβολή των παροχών των ασφαλιστικών φορέων με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛΤΑ και προβλέφθηκε ο καθορισμός με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όλης της διαδικασίας των χρονικών πλαισίων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
    Από 1-1-2011 επεκτείνουμε το σύστημα πληρωμής μέσω διατραπεζικού συστήματος και στις παροχές σε είδος και σε χρήμα που καταβάλλει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στους ασφαλισμένους του.
Από τη διαδικασίας εξαιρούνται:
Α. Οι παροχές σε Ευρωπαίους ασφαλισμένους που μένουν προσωρινά στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής αντικατάστασης (Π.Π.Α.)
Β. Τα έξοδα κηδείας.
Γ. Οι προκαταβολές και εκκαθαρίσεις που αφορούν νοσηλεία στο εξωτερικό.
    Για τα τρία αυτά ζητήματα ο πρόεδρος της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ κ. Χατζόπουλος υποστήριξε ότι οι σχετικές παροχές πρέπει να μηχανογραφηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αίτημα που έγινε δεκτό από τη Διοίκηση του ΙΚΑ.
    Για την πληρωμή των παροχών μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων, οι δικαιούχοι οφείλουν, εφόσον δεν έχουν ανοίξει λογαριασμό σε ένα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΕΛΤΑ, που μετέχουν στα ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (ΔΙΑΣ ΑΕ) ,να το γνωστοποιήσουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (Τμήμα Παροχών ή Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος τόπου κατοικίας τους).
    Ορίζεται υποχρεωτική η πληρωμή μέσω Τράπεζας.
    Για να υλοποιηθεί το θέμα αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει προσκομίσουν στα Τμήματα Παροχών ή στο Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος του τόπου κατοικίας τους τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου –ΑΜΑ – που προκύπτει είτε από το βιβλιάριο υγείας είτε από Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και φωτοτυπία.
  3. Το πρωτότυπο Τραπεζικό βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού με πρώτο όνομα του άμεσα ασφ/νου και ο αριθμός ΙΒΑΝ να διακρίνεται στη φωτοτυπία.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει ο ασφ/νος βιβλιάριο τράπεζας, θα πρέπει να προσκομίσει παραστατικό που εκτυπώνεται από την τράπεζα στο οποίο αποτυπώνεται καθαρά ο αριθμός του λογαριασμού, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία και τα στοιχεία της Τράπεζας.
    Εάν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος ο ασφ/νος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να  υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην περίπτωση αυτή επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου προσώπου.
    Για τους συνταξιούχους που ήδη έχουν ανοίξει λογαριασμό για την καταβολή της σύνταξής τους, θα ισχύει ο ίδιος λογαριασμός, καθώς και για τους απασχολούμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα, η πίστωση γίνεται σους λογαριασμούς που καταβάλλεται το αδειοδωρόσημο.
Ορίζεται αρμόδιος για την φύλαξη και ακύρωση των Αποφάσεων των Παροχών ο Προϊστάμενος του Τμήματος Παροχών.
    Η διαδικασία για τη χορήγηση των παροχών παραμένει η ίδια, καθώς και η κατάθεση των απαραίτητων, κάθε φορά, δικαιολογητικών. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος πληρωμής.
    Με την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της Παροχής εκτυπώνεται από το σύστημα των Παροχών έντυπο ‘’ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ’’ το οποίο θα παραδίδεται στον ασφαλισμένο για ενημέρωσή του σχετικά με τις ημερομηνίες πίστωσης.
Αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
                             ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕ - ΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: