ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τρίτη, 13 Μαΐου 2008

Καθορισμός ύψους ειδικής αμοιβής για το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που θα απασχοληθεί με την πληρωμή του Δώρου Πάσχα στους Εργατοτοτεχνίτες Οικοδόμους


Επειδή αρκετοί μας ρωτάτε για το δωρόσημο, διαβάσαμε στο
Hμερολόγιο Επόπτη Δημόσιας Υγείας Δημοσίου
ότι Δημοσιεύθηκε η απόφαση και σας την παραθέτουμε.
Ευχαριστούμε chris για άλλη μια φορά.


Αριθμ. Μ72/220/08 (ΦΕΚ 575 Β/3-4-2008) :
Καθορισμός ύψους ειδικής αμοιβής για το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ.,
που
θα απασχολη­θεί με την πληρωμή του Δώρου Πάσχα 2008 στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των ν.δ. 2698/1953 και 3710/1957.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α΄/28.12.2004).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α΄/21.12.2006).

4. Την υπ’ αριθμ. 214/Συν.35η/1.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την υπ’ αριθμ. Γ/Φ.10021/552/90/4.1.2008 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που αφορούν την έγκριση του προϋπολο­γισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2008.

5. Την υπ’ αριθμ. Μ72/908/15.11.2007 (ΦΕΚ 2248/Β΄/ 23.11.2007 και 2275/Β΄/29.11.2007) απόφαση Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία καθορίστηκε το ύψος της ειδικής αμοιβής της εκάστοτε πληρωμής για το έτος 2008 στο προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που απασχολείται με τη δια­δικασία ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθά­ρισης και πληρωμής με οιονδήποτε τρόπο του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και άδεια δωροσήμου στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους, εκ της οποίας προ­κύπτει για την πληρωμή του Δώρου Πάσχα 2008 το ποσό των 6.398.383,65 Ευρώ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της ειδικής αμοιβής για το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ που θα απασχοληθεί με την πληρωμή του Δώρου Πάσχα 2008 στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους, για χρονικό διά­στημα δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών και εξήντα πέντε λεπτών (6.398.383,65).

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 14.5.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2008


1 σχόλιο:

IKA - FORUM είπε...

Σύμφωνα με την Υπ' Aριθμ. Μ72/908/07 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2248 Β/23-11-2007

Καθορίζονται τα ποσά που θα κατα­βληθούν για την ειδική αμοιβή του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που θα απα­σχοληθεί με τη διαδικασία ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαί­ωσης εκκαθάρισης και πληρωμής, με οιονδήποτε τρόπο, του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και αδειοδωροσήμου στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους το έτος 2008.

Η σχετική πίστωση, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος 2008 στον ΚΑΕ 0261 Α.

Η διάρκεια πληρωμής των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων για το έτος 2008 αναλύεται ως εξής:

Πληρωμή Δώρου Χριστουγέννων: Χρονική διάρκεια 24 ημερών (12 ημέρες τον μήνα Ιανουάριο +12 ημέρες τον μήνα Δεκέμβριο)

Πληρωμή Δώρου Πάσχα: Χρονική διάρκεια 15 ημερών

Πληρωμή Επιδόματος Αδείας: Χρονική διάρκεια 7 ημε­ρών

ΣΥΝΟΛΟ: 46 ημερών

Δώρο Πάσχα 2008
15ημ Χ 426.558,91 =6.398.383,65 €

Επίδομα Αδείας 2008
7ημ Χ 426.558,91=2.985.912,37 €

Δώρο Χριστουγέννων 2008
(Δεκέμβριος 2008)
12ημ x 426.558,91=5.118.706,92 €