ΕΔΩ ΤΑ ΛΕΜΕ

Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Καθορισμός των όρων, του ύψους και των προϋποθέσεων καταβολής οικονομικού κινήτρου στο διοικητικό προσωπικό του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΦΕΚ B 296/25.2.2008

Καθορισμός των όρων, του ύψους και των προϋποθέσεων καταβολής οικονομικού κινήτρου στο διοικητικό προσωπικό του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3620/2007 (ΦΕΚ Α΄ 276) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»,

β) της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ Α΄ 272),

γ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

2. Την ύπαρξη σημαντικού αριθμού εκκρεμών υποθέσεων που έχουν σχέση με την απονομή συντάξεων και την καταβολή των πάσης φύσεως παροχών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, την απώλεια πόρων του από την εισφοροδιαφυγή και την έλλειψη προσωπικού.

3. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (28.200.000) ευρώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, αποφασίζουμε:

Για τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη μείωση της εισφοροδιαφυγής, τη μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων και καταβολής των πάσης φύσεως παροχών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, χορηγείται μηνιαίως χρηματικό ποσό ως οικονομικό κίνητρο στο διοικητικό προσωπικό του και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων ως εξής:

1. Το ύψος του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου ορίζεται ανά κατηγορία υπαλλήλου ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

150 € μέχρι 10 έτη υπηρεσίας

200 € από 10 έτη υπηρεσίας μέχρι 20 έτη υπηρεσίας

250 € από 20 έτη υπηρεσίας και άνω.

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Τα ανωτέρω ποσά μειωμένα κατά 20% αντίστοιχα.

γ) 500 € στους διοικητικούς υπαλλήλους, προϊσταμένους διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, τμημάτων και παραρτημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που μετακινούνται λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης, από την έδρα της οργανικής τους θέσης σε προβληματικές, παραμεθόριες ή νησιωτικές περιοχές, πλην Κρήτης και Ρόδου, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους στη συγκεκριμένη θέση.

Το ανωτέρω οικονομικό κίνητρο δεν χορηγείται σωρευτικά με το αντίστοιχο των περιπτώσεων α και β της παρούσας απόφασης.

2. Το κίνητρο περικόπτεται σε κάθε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία, εκτός από τις ημέρες κανονικής άδειας, ειδικών αδειών του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα, γονικής άδειας, συνδικαλιστικής άδειας και εκπαιδευτικής άδειας μικρής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/22 του μηνιαίου οικονομικού κινήτρου για κάθε ημέρα απουσίας.

3. Κριτήρια για τη χορήγηση του οικονομικού κινήτρου στους υπαλλήλους είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας με βάση τους στόχους που τίθενται κάθε χρόνο από τη Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και το επιχειρησιακό του σχέδιο.

4. Ο έλεγχος και η διασφάλιση των αποτελεσμάτων διενεργούνται ως ακολούθως:

α) Η Διοίκηση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, καθορίζει κάθε χρόνο τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από κάθε οργανική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας. Ο προϊστάμενος κάθε οργανικής μονάδας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της συμμετοχής των υπαλλήλων στην επίτευξη των ως άνω στόχων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

β) Η συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας βεβαιώνονται στις αρχές κάθε μήνα με πράξη του προϊσταμένου κάθε οργανικής μονάδας στην ειδική κατάσταση πληρωμής του οικονομικού κινήτρου, στην οποία συμπράττουν και οι προϊστάμενοι των υποκείμενων οργανικών μονάδων, οι οποίοι έχουν την ίδια ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

γ) Οι υπάλληλοι που δηλώνουν εγγράφως ότι δεν επιθυμούν να μετέχουν στη συστηματική αυτή προσπάθεια αύξησης της αποτελεσματικότητας, δεν δικαιούνται την παροχή αυτή του οικονομικού κινήτρου.

δ) Οι διατάξεις του ν. 3205/2003 δεν έχουν εφαρμογή για την παροχή του ως άνω κινήτρου.

5. Το ανωτέρω οικονομικό κίνητρο δικαιούνται: α) οι τακτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και β) οι διοικητικοί υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στο Ίδρυμα και γ) οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στα γραφεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ιδρύματος.

6. Το ποσό του κινήτρου υπόκειται στις συνήθεις κρατήσεις των επιδομάτων.

7. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2/46581/0022/17.8.2007 (ΦΕΚ 1647 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία καθορίζονται οι όροι, το ύψους και οι προϋποθέσεις καταβολής οικονομικού κινήτρου στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ και προσθέτουμε στην παράγραφο 5 της απόφασης αυτής περίπτωση (γ) ως εξής: «γ) οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στους ως άνω φορείς.»

8. Η απόφαση αυτή ισχύει από 11.12.2007, εκτός από την παράγραφο 7, η οποία ισχύει από 1.1.2007 ημερομηνία ισχύος της υπ’ αριθμ. 2/46581/0022/17.8.2007 (ΦΕΚ 1647 Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008


Δεν υπάρχουν σχόλια: